Justitiedepartementet. K. M:t har 30 juni 1948 förordnat fru Signe Höjer att jämte förut tillkallade personer vara sakkunnig för nordiskt samarbete på medborgarskapsrättens område.

 

    Inrikesdepartementet. Chefen för inrikesdepartementet har 9 juli 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat bland andra borgmästaren Edgar Rosander, tillika ordförande, samt byråchefen Mårten Stiernström och statspolisintendenten Georg Thulin att såsom sakkunniga verkställa utredning rörande polisväsendets organisation och framlägga därav föranledda förslag.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 21 juni 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat bland andra överdirektören G.-A. Bouveng, tillika ordf., och kanslirådet i finansdepartementet S. Ericsson att verkställa utredning i fråga om pensionsåldern för anställningshavare i statens tjänst m. fl. ävensom därmed sammanhängande spörsmål.

 

    Ecklesiastikdepartementet. Chefen för ecklesiastikdepartementet har 22juni 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat bland andra regeringsrådet Enar Eckerberg, att inom departementet biträda med utredning rörande åtgärder för att främja svenskt konstliv och konstbildningsverksamhet.

 

    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 19 juli 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat bland andra justitierådet Gunnar Dahlman, tillika ordf., att verkställa utredning och avgiva förslag rörande frågorna om de ändamål till vilka lotterimedel, som icke skola tillföras allmänna budgeten, böra utgå samt om formerna för medlens fördelning.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 11 juni 1948 befriat statssekreteraren och expeditionschefen i folkhushållningsdepartementet Einar Engelstedt fr. o. m. 1 juli 1948 från fullgörandet av expeditionschefsgöromålen samt förordnat byråchefen i departementet Helmer Olsson att tillsvidare fullgöra dessa göromål.
    Chefen för folkhushållningsdepartementet har 22 juni 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat bland andra generaldirektören Nils Malmfors, tillika ordf., samt ledamoten av riksdagens första kammare prof. Åke Holmbäck, ledamoten av riksdagens andra kammare prof. Elis Håstad och advokaten Arnold Sölvén att såsom sakkunniga biträda med översyn av allmänna förfogandelagen m. m.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 11 juni 1948 beviljat justitierådet Sven Lawski avsked från justitierådsämbetet med utgången av aug. 1948.

 

    Nedre Justitierevisionen. K. M:t har
    26 juni 1948 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 juli 1948 utnämnt assessorerna i Svea hovrätt Ragnar Pihl, Åke Thorell och Nils Jansson;
    30 juni resp. 9 juli 1948 förordnat e. o. assessorerna i Svea hovrätt Karl Sidenbladh och Runo Lundin att tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    11 juni 1948 till e. o. assessor i Svea Hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Lennart af Klintberg;
    26 juni 1948 till assessor i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 juli 1948 utnämnt e. o. assessorn i samma hovrätt Per-Axel Hansén;
    s. d. till e. o. assessor i sistnämnda hovrätt fr. o. m. 1 juli 1948 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Åke Paulsson;

 

480 PERSONALNOTISER.    30 juni 1948 till hovrättsråd utnämnt, i Göta hovrätt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Arvid Lüzell samt i hovrätten för Västra Sverige assessorn i Svea hovrätt Olof Appeltofft och assessorn i hovrätten för Västra Sverige Sven Ekblom;
    s. d. till e. o. assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Sven-Börje Jacobsson.