Krigshovrätten. K. M:t har 17 juni 1948 förordnat kommendören i marinens reserv frih. Lave Beck-Friis att fr. o. m. 20 juni 1948 fortf. vara militär ledamot i krigshovrätten under tre år, dock längst intill den dag då krigshovrätten kan komma att upphöra.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 17 juni 1948 medgivit att s. k. fiskals kompetenta biträden må förordnas dels under budgetåret 1948/49 i en var av Piteå, Ångermanlands norra och Jämtlands norra domsagor, med skyldighet för biträde i sistnämnda domsaga att efter hovrättens bestämmande tjänstgöra jämväl i Jämtlands östra och Jämtlands västra domsagor, dels ock under senare halvåret 1948 i Härjedalens domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har:
    8 maj 1948 till brottmålsrådman i Skellefteå utnämnt t. f. brottmålsrådmannen i staden Alvar Ingemund Leijding;
    s. d. till assessor vid rådhusrätten i Kalmar utnämnt t. f. assessorn vid samma rådhusrätt Gösta Fischer;
    28 maj 1948 medgivit att med åtgärder för återbesättande av ledig blivande borgmästartjänsten i Landskrona må anstå t. v. i avbidan på fastställelse å nya löneförmåner för befattningshavaren;
    11 juni 1948 till assessor vid rådhusrätten i Luleå fr. o. m. 1 juli 1948 utnämnt t. f. assessorn vid rådhusrätten i Norrköping Karl-Erik Högner;
    26 juni 1948 till borgmästare i Motala fr. o. m. 1 juli 1948 utnämnt t. f. borgmästaren i samma stad Hans Norell;
    21 juli 1948 till assessor vid rådhusrätten i Sundsvall utnämnt t. f. assessorn vid samma rådhusrätt Carl-Georg Lindahl.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    30 juni 1948 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Viklund att fortfarande t. o. m. 30 juni 1949 vara extra vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstol;
    21 juli 1948 till vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstolunder tiden 1 sept. 1948—31 aug. 1951 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Arend Nordin.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har
    30 juni 1948 fastställt instruktion för åklagarmyndigheten i Malmö, innefattande att samma myndighet skall fr. o. m. 1 juli 1948 bestå av en förste stadsfiskal samt stadsfiskaler (f. n. två) och extra stadsfiskaler till antal som angives i stadens gällande lönestat;
    s. d. till förste stadsfiskal i Malmö utnämnt stadsfiskalen därstädes Harry Nordblom.
    Riksåklagarämbetet har 30 juni 1948 till stadsfiskaler i Malmö utnämnt polismästaren och stadsfiskalen i Halmstad Erik Vilhelm Gamstedt och, fr. o. m. 1 aug. 1948, stadsfiskalen i Visby Harry Hågeman.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 26 juni 1948 förordnat e. o. aktuarien i fångvårdsstyrelsen Åke Lindqvist att fortfarande under budgetåret 1948/49 vara sekreterare hos interneringsnämnden.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 11 juni 1948 förordnat t. f. byråchefen i fångvårdsstyrelsen Bertil Forssell att fr. o. m. 1 juli 1948 vara suppleant för chefen för fångvårdsstyrelsen såsom ledamot i ungdomsfängelsenämnden.