Första huvudförhandlingen i revisionsmål i HD. Såsom meddelades i förra häftet av SvJT (s. 451) avgjorde HD d. 17 aug. 1948 efter samma dag hållen huvudförhandling ett mål, vari en 18-åring av hovrätten för sedlighetsbrott dömts till straffarbete i 1 år 2 mån. Målet hade fullföljts av riksåklagaren, som yrkat att den tilltalade måtte dömas till ungdomsfängelse.
    I målet — det första revisionsmål vari huvudförhandling ägt rum i HD — inställde sig riksåklagaren personligen. Även den tilltalade var personligen tillstädes, biträdd av sin försvarare. Under huvudförhandlingen hördes en tillsyningsman vid fångkolonien Åby, där den tilltalade intagits för undergående av frihetsstraffet, om förhållandena på kolonien.
    HD (justitieråden Guldberg, Santesson, Hellquist, Lech och Sjöwall), som bestämde straffet till ungdomsfängelse, anförde i sina domskäl:
    Med hänsyn såväl till A:s ungdom och vad i målet framkommit rörande hans karaktär och förståndsutveckling som till arten av hans brottslighet bör A. under avsevärd tid stå under ingående observation och övervakning. Detta syfte vinnes bättre om A. undergår ungdomsfängelse och därefter utskrives på prov än om han avtjänar det ådömda straffarbetet och villkorligt frigives från detsamma.
    Därest A. dömes till ungdomsfängelse, kommer han antagligen att på ungdomsanstalt, liksom på kolonien Åby, sysselsättas i jordbruksarbete. På ungdomsanstalt kan A. tillika, jämsides med det praktiska arbetet, erhålla teoretisk yrkesundervisning, och såvitt kan bedömas saknar han icke förutsättningar att tillgodogöra sig sådan undervisning.
    Det kan ej med fog göras gällande, att ådömande av ungdomsfängelse skulle för upprätthållande av den allmänna laglydnaden vara mindre verksamt än det ådömda straffarbetet.

Å. A.