CARL JACOB ARNHOLM. Forelesninger over norsk personrett. Oslo 1947. Tanum. 158 s. Kr. 10: 80.

 

    Prof. ARNHOLM har — enligt förordet som ett experiment — i tryck utgivit sina föreläsningar över norsk personrätt utan någon grundlig och tidsödande vetenskaplig överarbetning och utan sedvanlig notapparat.

 

512 LITTERATURNOTISER.Experimentet måste betecknas som lyckat och manar till efterföljd. På liknande sätt borde svenska professorer kunna bidraga till att fylla den uppenbara bristen på översiktliga verk på flertalet av rättsvetenskapens områden.
    Till personrätten räknar Arnholm icke läran om juridiska personer utan främst förmynderskapsrätten jämte läran om »föräldramyndigheten» (vårdnaden om barn). Då dessa ämnen regleras genom lagstiftning tillkommen efter nordiskt samarbete och den svenska litteraturen i huvudsak omfattar endast lagkommentarer, kan Arnholms framställning ha sitt intresse även för svenska läsare. För att vinna den översikt av problemen som erfordras före begagnande av lagkommentarer ha vi nämligen i stort sett ingen annan inhemsk källa att ösa ur än BJÖRLINGS Lärobok i civilrätt för nybörjare. Arnholm lämnar också en översikt överdet allmänna personlighetsskyddet, bl. a. mot straffrättsliga och administrativa frihetsingrepp, samt över rätten till personnamn. Även i dessa delar förtjänar boken att uppmärksammas av svensk publik. Hela framställningen är skriven i Arnholms vanliga lediga och lättillgängliga stil.

Nils Beckman.