ADOLF SCHÖNKE. Zivilprozessrecht. Eine systematische Darstellung. 3. u. 4. durchgearbeitete u. ergänzte Auflage. Karlsruhe 1947. C. F. Müller. XIII + 443 s.

 

    Professor Schönkes utförliga handbok i den tyska civilprocessrätten, vars första och andra upplagor anmälts i SvJT 1938 s. 667 och 1943 s. 847har under fjolåret utkommit i en ny upplaga, svarande mot efterkrigsförhållandena. Förändringarna förefalla icke att vara särskilt stora, vilket enligt författaren sammanhänger med att den under Hitlerperioden tillkomna lagstiftningen inom civilprocessrätten icke framstod såsom typiskt nazistisk och därför i stort sett kunnat bibehållas. (Jfr härtill P. O. EKELÖF, Samhällsåskådning och civilprocess, SvJT 1941 s. 106.) Anmärkas må, att bland alltjämt gällande lagar från nazismens tid redovisas även exempelvis den i SvJT 1941 s. 870 refererade lagen om allmän åklagares medverkan i tvistemål. Bland nyheterna märkes att avskaffandet av Reichsgericht (se SvJT 1946 s. 559) haft återverkningar i fråga om rättsmedlen; dessa ha f. ö. icke anordnats likformigt inom de olika besättningszonerna. Vidare må nämnas, att genom en lag av det allierade kontrollrådet arbetsdomstolslagen av 1926 åter satts i kraft i sin ursprungliga lydelse.

S. P.

 

FREDE CASTBERG. Folkerett. 2. utg. Oslo 1948. G. Lindkvist boktrykkeri. 242 s.

 

    Prof. Castbergs lärobok i folkrätt, som anmälts i SvJT 1938 s. 622 ff, har utkommit i en ny upplaga, däri bl. a. gjorts de ändringar och tilllägg som händelserna under det andra världskriget och upprättandet av FN:s världsorganisation gjort nödvändiga.

B. L.