Ur Svensk författningssamling 1948.
    453. Lag 30 juni 1948 om ändring i rättegångsbalken.
    454. Lag 30 juni 1948 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 17 okt. 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister.
    455. Lag 30 juni 1948 ang. ändrad lydelse av 27 § lagen d. 15 juni 1935 (nr 343) om ungdomsfängelse.
    456. Lag 30 juni 1948 ang. ändrad lydelse av 20 § lagen d. 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt.
    465. Lag 30 juni 1948 ang. ändrad lydelse av 1 och 26 §§ lagen d. 22 juni 1939 (nr 314) om villkorlig dom.
    466. Lag 30 juni 1948 ang. ändrad lydelse av 2 § första st. lagen d. 22 juni 1939 (nr 315) om särskild förundersökning i brottmål.
    472. Militär rättegångslag d. 30 juni 1948.
    479. Lag 30 juni 1948 om ändring i 1, 9, 10 och 11 kap. vattenlagen.
    489. Lag 30 juni 1948 om tillägg till kyrkolagen.
    491. Lag 30 juni 1948 om ämbetsansvar för vigselförrättare i vissa fall.
    496. Lag 30 juni 1948 om förstörande av vissa postförsändelser.
    505. KK 14 maj 1948 om ändring i kung. d. 24 april 1942 (nr 220) om antagande av aspiranter å landsfiskalstjänst m. m.
    564. KK 30 juni 1948 med tilläggsbestämmelser till statens allmänna avlöningsreglemente.
    567. Transumt av K Br till statskontoret 11 juni 1948 ang. riksdagens skrivelse i anl. av K. M:ts prop. ang. anslag för budgetåret 1948/49 till ersättning för skador vållade av personer som avvikit från vissa anstalter.
    608. Butikstängningslag d. 21 juli 1948.
    631. Sjöarbetstidslag d. 26 aug. 1948.

B. L.

 

    Lagrådet har efter avgivandet av de utlåtanden vilka redovisats i närmast föregående notis (SvJT 1948 s. 387) och förutom ett stort antal utlåtanden i anledning av förlängningspropositioner och av riksdagen antagna ändringar i propositionsförslagen — dessa pläga ej redovisas i SvJT— 28 juni 1948 avgivit utlåtande över förslag till arbetarskyddslag, lag om ändrad lydelse av 68 och 71 §§ gruvlagen d. 3 juni 1938 (nr 314) samt lag om ändring i lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter. Föredragande var e. o. hovrättsassessorn Torkel Nordström.
    De under hösten avgående lagrådsledamöterna ha jämlikt 6 § sista stycket lagen om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd under förra delen av september tjänstgjort i högsta domstolen resp. regeringsrätten. Ang. det nya lagrådet se s. 623.

B. L.