Ur Svensk författningssamling 1947.
    823. KK 31 okt. 1947 om vissa ändringar i kung. d. 18 juli 1942 (nr 702) ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela uppgifter rör. befattningshavare och förutvarande befattningshavare i statens tjänst m. fl. i vissa mål och ärenden.
    825. KK 31 okt. 1947 med vissa bestämmelser ang. rådhusrätt och magistrat.
    826. Trans. av K. brev 31 okt. 1947 till Sveriges advokatsamfund ang. fastställelse å stadgar för advokatsamfundet m. m.
    841—875 Följdförfattningar för nya RB.
    907. KK 12 dec. 1947 om renovation av allmän underrätts dombok och bouppteckningsprotokoll.
    911. KK 12 dec. 1947 om ändring i domsagostadgan 11 juni 1943 (nr 290).
    912. KK 12 dec. 1947 om ändring i stadgan d. 25 maj 1945 (nr 305) ang. tjänstgöringen vid vattendomstolarna.       

 B. L.