Den sociala sjömanslagstiftningen. Såsom en notis i SvJT 1947 s. 693 gav vid handen, hölls d. 10 och 11 nov. 1947 i Oslo på inbjudan av det norska handelsdepartementets chef statsrådet L. Evensen en konferens mellan representanter för de nordiska länderna angående spörsmål om ratificering av de i Seattle i juni 1946 antagna konventionerna. I konferensen deltogo officiella representanter för Danmark, Finland, Norge och Sverige, däribland även representanter för redarnas och sjömännens organisationer. Den danska delegationen leddes av avdelningschefen i handelsministeriet O. Nielsen, den finska av förvaltningsrådet R. Beckman, den norska av statsrådet L. Evensen och den svenska av statssekreteraren B. Petri. Konferen-

 

68 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.sen, som leddes av statsrådet Evensen, var av orienterande och rådgivande art. Från de olika ländernas sida lämnades meddelanden om hur långt man hade kommit i avseende å genomförandet av bestämmelserna i Seattle konventionerna. Vid konferensen underströks betydelsen av fortsatt nordiskt samarbete rörande dessa frågor. Det uttalades önskemålet, att en ny konferens skulle hållas i Stockholm i början av år 1948, varvid särskilt konventionen angående hyror, arbetstid och fartygs bemanning skulle bli föremål för behandling.
    D. 12 nov. hölls en icke officiell konferens mellan de olika regeringarnas representanter, varvid en del frågor rörande tolkningen av Seattle-konventionerna behandlades.
    D. 10 nov. gav handelsdepartementet middag för konferensens deltagare, och påföljande dag voro deltagarna jämte en del andra företrädare för sjöfartsnäringen av redarnas och sjömännens organisationer inviterade till lunch.

R. B-n.