NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 683    Nordisk skadeståndsutredning. De sakkunniga, som fått i uppdrag att verkställa en förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område, nämligen prof. Henry Ussing, Danmark, banksjefen Sjur Lindebrække, Norge, och revisionssekreteraren Ivar Strahl, Sverige (se SvJT 1947 s. 315), ha hållit en första överläggning i Danmark under tiden 30 aug.— 7 sept. 1948.

I. S.

 

    Den Norske Dommerforening holdt sitt årsmøte i Oslo 7. september 1948. Riksadvokat Andr. Aulie holdt foredrag om »muligheten for en udvidet hjemmel til undtak fra straff», og byfoged Bjarne Didriksen om »rettens verdighet». Etter begge foredrag var det diskusjon.
    Foreningens styre består av: Sorenskriver Ole F. Harbek (formann), høyesterettsdommer C. Kruse-Jensen (nestformann), sorenskriver Bj. Torstenson, lagdommer P. J. Gløersen og byfoged Didriksen, med vara menn byfoged Harald Gram og byrettsdommer C. J. Fleischer. Foreningen har 190 medlemmer.

O. F. H.

 

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening holdt i 1947 fire møter med følgende foredrag: Dosent (nå professor) Sjur Brækhus »Omkring rederansvaret», høyesterettsadvokat Knut Blom »Sakførerens rettslige ansvar», sorenskriver Ole F. Harbek »Dommeren i erstatningssaker» og høyesterettsjustitiarius Paal Berg »Prejudikater». I 1948 har hittil vært holdt to møter med foredrag av professor Kristen Andersen om »Små og store bølger i erstatningsretten» og av professor Phillips Hult om »Ansvar utan skuld i senare svensk rättspraxis».
    De 5 førstnevnte av foredragene er trykt og utgitt i serien »Norsk Forsikringsjuridisk Forenings publikasjoner» nr. 22—26.
    Foreningens styre er fremdeles det samme som da foreningen ble stiftet i 1934, nemlig direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl (formann), professor Th. Grundt og høyesterettsadvokat Erling Wikborg. Foreningen har nå 593 personlige medlemmer og 60 selskaper etc. som passive medlemmer.

O. F. H.

 

    Ny justitieminister i Finland. Då generaldirektören Mauno Pekkalas ministär d. 29 juli 1948 avlöstes av direktören Karl-August Fagerholms regering, övertogs justitieministerportföljen efter jur. utr. kand. Eino Pekkala (se om honom SvJT 1946 s. 383) av jur. dr Tauno Erland Suontausta.
    Den nye justitieministern är född i Åbo 1907, avlade högre rättsexamen 1932, blev vice häradshövding 1937, fick jur. kand.-grad 1938 och blev jur.dr 1944. Han inträdde 1934 i tjänstgöring inom utrikesförvaltningen där han avancerade genom olika befattningar och 1945 blev chef för juridiska avdelningen vid utrikesministeriet. Han var generalsekreterare i Finlands delegation vid Pariskonferensen 1946 och vid undertecknandet av fredsfördraget i Paris 1947. År 1948 blev han generalsekreterare i delegationen för krigsskadeståndsindustrien. Han utnämndes även 1948 till docent i folkrätt vid Helsingfors universitet.

B. P-n.

 

    Helsingfors universitet. Prof. Kyösti Haataja har på egen begäran beviljats avsked från sin professur i ekonomisk rätt, räknat fr. o. m. d. 1 okt. 1948. Under vakanstiden skötes professuren av universitetsadjunkten jur. dr Ilmari Melander.
    Professuren i rättshistoria vid universitetet, som tidigare blott varit en extra ordinarie professur, har genom förordning av d. 19 juni 1948 ombildats till ordinarie professur. Lärostolens innehavare är sedan år 1939 jur. utr. dr Ragnar Hemmer.

B. P—n.