Knud Gregersen †. Direktør for Luftfartsvæsenet Knud Gregersen døde 21 Oktober 1947. Han var født 28 Januar 1880, blev jur. Kandidat 1905 og indtraadte i Ministeriet for offentlige Arbejder 1908. 1937 blev han Statens Kommitterede i Luftfartsanliggender og 1938 Direktør for Luftfartsvæsenet.
    Gregersen var med i Udviklingen af den danske Luftfart næsten fra den første Begyndelse og gjorde her en meget betydelig Indsats. 1919—26 var han Medlem af Luftfartskommissionen og var Delegeret for Ministeriet for offentlige Arbejder i de interskandinaviske Forhandlinger, som for Danmarks Vedkommende resulterede i Luftfartsloven af 1923. Ogsaa i de senere Forhandlinger mellem de nordiske Stater om luftretlige Spørgsmaal tog han Del, senest i Foraaret 1947 (se SvJT 1947 S. 545 f.). Han var Medlem af den 1926 i Paris oprettede Comité internationale technique d'experts juridiques aériens indtil dennes Ophævelse 1946 og af den under Folkeforbundet hørende Commission internationale de Navigation aérienne, og repræsenterede Danmark i den efter den anden Verdenskrig oprettede International Civil Aviation Organization, ligesom han var Medlem af dennes LegalCommittee.

H. S.

 

    Processnämndens kurser om nya RB äro numera avslutade. Under tiden juni—december 1947 ha på 30 olika platser i landet hållits 46 kurser med sammanlagt 3,892 deltagare. Utöver de kurser, som tidigare redovisats idenna tidskrift (se 1947 sid. 560 och 710), ha följande kurser hållits. Advokaten A. Hemming-Sjöberg har tillsammans med professorn P. O. Ekelöf och hovrättsassessorn S. Strömberg lett kurser i Uppsala d. 27—29 okt. för 92 deltagare samt i Gävle d. 30—31 okt. och d. 1 nov. för 123 deltagare. Vid demonstrationer av mål medverkade i Uppsala landsfogden A. Pontén och advokaterna S.-O. Lundén, A. Hamilton och K. Winberg samt i Gävle landsfogden A. Grauers och advokaterna C. Ekdahl, G. Ahlström och L. Ståhlberg. Under ledning av advokaten Hemming-Sjöberg, rådmannen E. Tammelin och hovrättsassessorn Strömberg ha kurser anordnats i Norrköping d. 10—12, i Linköping d. 13—15 och i Falun d. 27—29 nov. Deltagarantalet var 112, 107 resp. 92. Vid kursen i Norrköping medverkade stadsfiskalen R. Clementz och advokaterna T. Kullberg, R. Halvorsen och H. Alexanderson, i Linköping bitr. stadsfiskalen K. Persson och advokaterna W. Brodin, S. Åström

 

70 NOTISER.och E. Lindblom samt i Falun landsfiskalsassistenten R. Ejvinsson och advokaterna Th. Sylwan, T. Landberg och S. Levander. I Västerås och Eskilstuna ha kurser varit anordnade, å förstnämnda ort d. 5—7 nov. med 91 deltagare och å sistnämnda ort d. 11—13 nov. med 80 deltagare. Dessa kurser leddes av häradshövdingen E. Leche, borgmästaren I. Wikström, landsfogden H. Enhörning och advokaten F. Malm. Dessutom medverkade i Västerås advokaterna F. Hydbom, H. Gombrii, A. von Zweigbergk och C. Waller samt i Eskilstuna hovrättsassessorn R. Adde och advokaterna E. L:son Bremberg, H. Henschen, K. Wykman, S. Sundström och H. Lennerthson. Processnämndens ordförande f. d. justitierådet N. Gärde har tillsammans med landsfogden G. Persson och advokaten T.-E. Forssner lett två kurser i Jönköping d. 24—29 nov. och en kurs i Skövde d. 4—6 dec. Vid kurserna i Jönköping deltogo sammanlagt 138 och vid kursen i Skövde 91 personer. Vid demonstrationer av mål medverkade i Jönköping advokaterna H. Sundström, B. Schultz, O. Wiedel och P. Dreijer samt i Skövde advokaterna T. Ljungberg och E. Ristedt. I Övre Norrland ha hållits tre kurser, nämligen i Luleå d. 13—15 nov. med 108 deltagare, i Umeå d. 27—29 nov. med 85 deltagare och i Skellefteå d. 1—3 dec. med 57 deltagare. Kursen i Luleå leddes av hovrättsrådet E. Söderlund, häradshövdingen E. Thomasson, landsfogden B. Anckar och advokaten S. Janzon. Vid demonstrationer av mål medverkade landsfogdeassistenten A. Vanäs samt juris kandidaterna T. Lundberg och U. Lindqvist. Ledare för kurserna i Umeå och Skellefteå voro hovrättsrådet Söderlund, häradshövdingen Thomasson, landsfogden E. Strandmark och advokaten R. Ahlgren. Dessutom medverkade i Umeå advokaten S. Hallström och i Skellefteå advokaten A. Rehn. I Stockholm ha under november och december hållits sju kurser, av vilka fyra letts av advokaten Hemming-Sjöberg, två av rådmannen E. Wilhelmsson och en av f. d. justitierådet Gärde. Såsom lärare ha därjämte medverkat rådmannen Tammelin, hovrättsassessorn Strömberg, landsfogden Persson, förste stadsfiskalen M. Lundquist samt advokaterna Forssner och G. Carlsson. Vid demonstrationer av mål medverkade stadsfiskalen C.-G. Tisell samt advokaterna B. Lemke, H. Lindahl, T. Flodin, T. Lindahl, E. Rosenblad och R. Gottfarb. I dessa Stockholmskurser deltogo sammanlagt 758 personer.

N. R-e.