PERSONALNOTISER. 699    Porträttavtäckning i hovrätten över Skåne och Blekinge. D. 11 sept. 1948 avtäcktes i hovrättsbyggnaden i Malmö ett porträtt av Skånska hovrättens förutvarande president Karl Schlyter.
    Avtäckningen ägde rum i närvaro av, förutom presidenten Schlyter och hans maka, hovrättens personal samt ett flertal borgmästare, häradshövdingar och nämndemän från hovrättens domsområde. Presidenten Wieslander höll ett kort tal, som Schlyterbesvarade. Porträttet, varav ett avsnitt återges härbredvid, har målats av konstnären Carl Gunne. Det har hängts upp i hovrättens plenisal, vilken rymmer också samtliga förutvarande presidenters porträtt, tyvärr ej alla lika konstnärligt högtstående.

n.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    8 okt. 1948 förordnat t. f. förste kanslisekreteraren i justitiedepartementet Thore Wisén att tills vidare t. o. m. 31 dec. 1948 vara föredragande i regeringsrätten beträffande mål och ärenden som skola från justitiedepartementet där föredragas;
    22 okt. 1948 tillkallat byråchefen i socialstyrelsen Torsten Eriksson att inom justitiedepartementet biträda med beredning av frågor rörande fångvårdens organisation;
    5 nov. 1948 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Bengt Lassen att t. v. uppehålla en befattning såsom byråchef för lagärenden i justitiedepartementet (jfr nedan under jordbruksdepartementet).
    Chefen för justitiedepartementet har, med stöd av K. M :ts bemyndiganden (jfr SvJT 1948 s. 623), 24 sept. 1948 tillkallat ledamoten av riksdagens första kammare prof. Åke Holmbäck, samt ledamöterna av riksdagens andra kammare advokaten Birger Gezelius, f. d. banarbetaren C. P. Olsson och hemmansägaren O. E. Werner ävensom advokaten Hugo Lindberg, hovrättsrådet Sven Romanus och statspolisintendenten Georg Thulin att deltaga i överläggningar med straffrättskommittén vid kommittén anförtrodd utredning, i vilken omfattning politisk och militär underrättelseverksamhet, som utan att rikta sig mot Sverige bedreves här i riket, borde bestraffas ävensom om viss omarbetning av bestämmelserna i 9 kap. 1 § strafflagen om uppror.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 8 okt. 1948 förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Engström att fr. o. m. 11 okt. 1948 tillsvidare såsom sakkunnig biträda å socialdepartementets rättsavdelning vid handläggning av ärenden som av departementschefen överlämnas till honom.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har dels 29 okt. 1948 förordnat chefen för jordbruksdepartementets rättsavdelning hovrättsrådet C.-H. Nordlander att t. v. uppehålla statssekreterarämbetet i departementet dels ock 5 nov. 1948 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet hovrättsassessorn Sven Strömberg att t. v. uppehålla befattningen som rättsavdelningschef i nämnda departement.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 1 okt. 1948 beviljat expeditionschefen i handelsdepartementet Bengt Petri ledighet t. o. m. 31 mars 1949 för enskilda angelägenheter samt förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Kurt Holmgren att fr. o. m. 1 okt. 1948 tills vidare uppehålla expeditionschefs befattningen.

 

    Internationella möten. K. M:t har
    8 okt. 1948 bemyndigat f. d. hovrättspresidenten Karl Schlyter att närvara vid ett av Förenta Nationerna 15 okt. 1948 till Paris sammankallat möte

 

700 PERSONALNOTISER.mellan internationella organisationer, vilka äro verksamma på området för brottsprevention och brottslingars behandling;
    22 okt. 1948 uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Gunnar von Sydow att såsom ombud å Sveriges vägnar deltaga i mötet i Geneve 9—13 nov. 1948 med arbetsutskottet för juridiska frågor hos den under Inland Transport Committee sorterande Sub-committee on Road Transport.