Kurser i nya RB för nämndemän oeh åklagare i Dalarna. D. 7 dec. 1947 hölls i Borlänge efter initiativ från nämndemanshåll en sammankomst med c:a 150 nämndemän från hela Dalarna för information angående rättegångsreformen. Ledamoten av processnämnden häradshövding Ernst Leche inledde med ett föredrag om huvudgrunderna i det nya rättegångsförfarandet, varefter tingssekreteraren Carl Hamilton talade om de nya bevisningsreglerna och tingssekreteraren Holger Nordquist om nämndemannens ställning och uppgifter efter rättegångsreformens genomförande. I en praktisk demonstration under medverkan av häradshövding Leche, advokaterna Mats Gerdén och Bertil Sylwan samt tingsnotarien Kurt Lindroth åskådliggjordes ett vittnesförhör enligt nya RB. Advokaten Birger Gezelius framlade advokatkårens syn på reformen och dess praktiska genomförande. I anslutning till föredragen förekommo diskussionsinlägg, vilka visade det stora intresse som man på nämndemanshåll hyste för reformen.

 

NOTISER. 71    D. 18 dec. 1947 voro samtliga ordinarie åklagare samt landsfiskalsassistenterna i Kopparbergs län samlade i Falun för överläggning i frågor rörand enya RB. Ledamoten av processnämnden häradshövding Ernst Leche inledde med ett föredrag om huvudförhandlingen i ett brottmål varefter landsfogden Sven Wannstedt höll föredrag om strafföreläggande och om åtalseftergift enligt nya RB. Därjämte behandlades ett flertal andra spörsmål som ägde samband med förundersökningen och åklagarnas verksamhet i övrigt.

C. H.