Nämndemännen vid Stockholms rådhusrätt. I Stockholm utgör antalet nämndemän som bekant ej mindre än 450. Enligt vad borgmästare Gunnar Fant meddelat är deras tjänstgöring ordnad på i huvudsak följande sätt.
    Nämndemännen ha indelats i 50 grupper om nio. Till rådhusrättens trafikavdelningar ha indelats två grupper nämndemän vilka ansetts äga sakkunskap och erfarenhet i fråga om trafikförhållanden. I den mån flera erfordras, sker inkallelse från de övriga 48 grupperna. Behovet av nämnd å trafikavdelning beror huvudsakligen på föreskriften att i brottmål mot underårig (person som ej fyllt 21 år) nämnd alltid skall medverka då det förekommer anledning att döma till frihetsstraff eller förvaring eller att meddela villkorligt anstånd med ådömande av straff. Med hänsyn härtill väntas nämnda reserver ofta komma att uttagas från nämndemännen å ungdomsavdelningarna; men i övrigt sker reservinkallelse från de allmänna nämndmålsavdelningarna.
    Till tjänstgöring å avdelningarna för ungdomsmål ha indelats tillhopa 16 grupper. Företrädesvis ha härtill uttagits nämndemän som anses äga insikt och erfarenhet i fråga om vård och fostran av ungdom. Genom lottning har därefter bestämts om nämndemännens indelning på de 16 grupperna.
    De återstående 288 nämndemännen ha genom lottning fördelats på de 32 grupper som avses för de fyra allmänna nämndmålsavdelningarna.
    Av de på varje ungdoms- och allmän nämndmålsavdelning placerade 8 nämndemansgrupperna skall en grupp utgöra reserv för de övriga (reservgruppen), och till denna sker i regel icke någon tilldelning av mål.
    Å resp. avdelnings ordförande ankommer att i samråd med sina nämndemän fördela gruppernas och nämndemännens tjänstgöring så att arbetsbördan för nämndemännen så vitt möjligt jämnt fördelas. I den mån, i följd av uppkommet förfall för ledamot i en nämndemansgrupp att tjänstgöra i visst mål, gruppen behöver förstärkning skall sådan förstärkning i första hand uttagas genom inkallelse av nämndeman från avdelningens reservgrupp. Behov av ytterligare förstärkning tillgodoses genom inkallelse av nämndemän från någon av de övriga avdelningarnas reservgrupper eller från trafikavdelningarna.
    Då på specialavdelningen för konkursförbrytelser förekommer mål, däri nämnd skall deltaga i domstolen, skola i första hand 9 (förut till tjänstgöring på nämndmålsavdelningarna uttagna) nämndemän vilka ansetts vara bokföringstekniskt sakkunniga inkallas till tjänstgöring. I mån av ökat behov av nämndemän för konkursavdelningen sker ytterligare inkallelse från någon eller några av nämndmålsavdelningarnas reservgrupper. De till tjänstgöring

 

72 NOTISER.å konkursavdelningen inkallade nämndemännen erhålla motsvarande lättnad i sin tjänstgöring på nämndmålsavdelningarna.
    För den händelse å någon annan av rådhusrättens avdelningar förekommer mål däri nämnd skall deltaga i domstolen, sker inkallelse från nämndmålsavdelningarnas reservgrupper av nämndemän som då ävenledes erhålla motsvarande lättnad i sin tjänstgöring.
    Den ovannämnda lottningen har företagits enligt vissa grunder varefter jämkningar skett, i syfte att i varje särskild nämndemansgrupp olika samhällsklasser skola bliva representerade.