Lönekonflikt vid Stockholms rådhusrätt. I samband med övergången till den nya rättegångsordningen har konflikt uppstått angående den rättsbildade personalens löneställning vid Stockholms magistrat och rådhusrätt.
    Rådhusrätten har intill årsskiftet arbetat på åtta ordinarie och en extra avdelning. I den nuvarande av K. M:t fastställda ordinarie lönestaten finnas upptagna, förutom borgmästaren, 24 rådmän och en magistratssekreterare samt 37 assessorer. Den icke ordinarie personalen utgöres av ett åttiotal amanuenser och aspiranter. Enligt den nya stadgan består rådhusrätten av nitton mindre avdelningar. Från stadens sida har ifrågasatts, huruvida icke den sålunda tillskapade organisationen är större än som föranledes av den blivande arbetsbördan. Med anledning härav kommer personal motsvarande tre avdelningar att tills vidare uppföras å extra stat. Efter omorganisationen kommer domarpersonalen att bestå av borgmästaren, en magistratsrådman, 29 ordinarie och 6 extra rådmän samt 32 ordinarie och 4 extra assessorer. I denna personal ingår en polisdomare och en biträdande polisdomare, vilka överförts från polisdomstolens stat. Stadgan innehåller icke några bestämmelser angående den biträdande rättsbildade personalen; denna personals sammansättning och arbetsuppgifter avses skola regleras i en blivande arbetsordning. Den nya organisationen innebär icke att den ordinarie domarpersonalen utökas; däremot kommer ett antal assessorsbefattningar att övergå till rådmansbefattningar.
    De nuvarande avlöningsreglementena för tjänstemännen vid rådhusrätten ha antagits av stadsfullmäktige 1938. Enligt dessa äro rådmännen uppförda i lönegrad B 30 och assessorerna med vissa undantag i B 28. Rådmännen ha utöver lönen en avlöningsförstärkning med 1,500 kronor om året, varjämte ordf. å avdelning i årligt arvode uppbär 1,000.
    Under tiden närmast före årsskiftet ha förhandlingar förts mellan staden och representanter för Sveriges kommunaltjänstemannaförbund och Sveriges juristförbund angående provisoriska avlöningsbestämmelser, avsedda att gälla från och med d. 1 jan. 1948. Härvid har från personalens sida hävdats, att den nuvarande lönesättningen borde bibehållas. Dessa förhandlingar avbrötos d. 11 dec. utan att något resultat uppnåtts. Sedermera ha stadsfullmäktige d. 19 i samma månad antagit lönestat för rådhusrätten att gälla från årsskiftet.
    Enligt den nya staten skola rådmännen uppföras i lönegrad B 28. Begynnelselönen jämte rörligt tillägg utgör i denna lönegrad 19, 140 kronor, och slutlönen är 21,705 kronor. Assessorerna uppföras i B 25 med en begynnelselön, inklusive rörligt tillägg, av 16,610 kronor och en slutlön

 

NOTISER. 73av 19,140 kronor. Från stadens sida har vid förhandlingarna framhållits att denna lönesättning vore densamma som gällde för jämförbara domartjänster i hovrätt. Häremot har från personalens sida anförts, att rådmännen borde jämföras med häradshövdingar i de större domsagorna. Vidare har från denna sida framhållits, att en lönesänkning för domarpersonalen skulle äventyra rekryteringen; lönesättningen borde göras sådan att aspiranterna icke med hänsyn därtill och till den sena befordringsgången vid rådhusrätten föranleddes att efter godkännande såsom hovrättsfiskaler stanna kvar i hovrättskarriären.
    Efter det förhandlingarna avbrutits har från stadens sida ytterligare ett skäl anförts för nedreglering av rådmans- och assessorslönerna. I stadens förslag till ny stadga för rådhusrätten hade på sätt överståthållarämbetet förordat föreslagits, att en kommunal direktion skulle inrättas för rättsväsendets ekonomiska förvaltning med befogenhet att tillsätta allpersonal vid rådhusrätten utom rådmännen. Förslaget utgick från den tankegången, att staden, som ålagts att bekosta rättsskipningen i första instans, därmed också borde vara berättigad att äga ett ökat inflytande över förvaltningen och rekryteringen av domarbefattningarna. Enligt den av K. M :t sedermera fastställda stadgan skall emellertid assessor utnämnas av K. M:t och den biträdande rättsbildade personalen av magistraten. Med hänsyn till vad sålunda förekommit borde enligt stadens mening ett förstatligande av rådhusrätten snarast åvägabringas och lönesättningen för personalen därför ske på sådant sätt att detta förstatligande underlättades. Enligt borgarrådsberedningens av stadskollegiet och stadsfullmäktige biträdda mening borde, om man vid en anpassning av lönesättningen vid rådhusrätten efter de statliga domstolarnas lönesättning utginge från att rådmansbefattningarna skulle erhålla karaktären av sluttjänster, jämförelse sannolikt göras med häradshövdingsbefattningarna. Skulle däremot rådmansbefattningarna på annat sätt infogas i den slutliga domarkarriären, borde de nu placeras lägre än häradshövdingar och lagmän. Beredningens förslag tillgodosåge dock icke helt önskemålet om en lönesättning som hölle möjligheten att anknyta till de statliga domarkarriärerna öppen. Då emellertiden längre gående nedsättning av rådmanslönerna skulle innebära, att dessa nedsattes under nu gällande assessorslöner, hade beredningen icke ansett sig böra påyrka ytterligare sänkning.
    Amanuenspersonalen bibehålles enligt den nya staten i sin nuvarande löneplacering. Denna personals löneställning påverkas emellertid av att förordnandena å högre tjänst i stor utsträckning komma att bortfalla. Efter godkänd hovrättstjänstgöring kommer därför månadsavlöningen för en amanuens att efter årsskiftet uppgå till allenast 689 kronor; staden har dock ställt i utsikt lönetillägg till amanuenserna, varigenom lönesättningen skulle bli densamma som för motsvarande statliga befattningshavare.
    Stadens ställningstagande har föranlett personalsammanslutningarna att blockera tjänsterna vid rådhusrätten, och amanuenserna och aspiranterna ha uppsagt sina befattningar till d. 1 febr. 1948. Om en uppgörelse icke träffas före nämnda dag kommer genom uppsägningarna rådhusrätten icke att kunna fungera i avsedd omfattning. Den antagna stadgan förutsätter

 

74 NOTISER.nämligen att ett flertal amanuenser skola stadigvarande tjänstgöra såsom assessorer och att domarpersonalen skall vara befriad från kansli- och protokollsgöromål. Situationen blir ytterligare förvärrad därigenom att med hänsyn till de av staden erbjudna lönerna inga sökande anmält sig till de vid årsskiftet nyinrättade åklagarbefattningarna i staden.

K.-E. Skarvall.