De kungl. kommittéerna. Enligt riksdagsberättelsen 1948 ha följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under år 1947 avslutat sin verksamhet efter slutfört uppdrag. 1. 1944 års tryckfrihetssakkunniga, SOU 1947:60 samt SvJT 1948 s. 61 och 535. 2. Utredning ang. utformningen av administrativa föreskrifter rörande förundersökningsförfarandet i brottmål enligt nya RB (se SvJT 1947 s. 134 och 545). 3. Utredning ang. omorganisationen av nedre justitierevisionen i anledning avprocessreformen, se SvJT 1946 s. 320 och 1947 s. 272. 4. Delegerade förplanläggning av fortsatt nordiskt samarbete på lagstiftningens område. 5. Utredning rörande revision av riksdagens arbetsformer, se SOU 1947:79 samt SvJT 1948 s. 222 och 539. 6. Utredning om inrättande av en statlig rättshjälpsanstalt i Haparanda. 7. 1947 års kommitté för åtgärder mot spekulation i vattenkraft m. m.

 

764 1--RÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid 1948 års ingång. 1. Straffrättskommittén (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg). 2. Strafflagberedningen (ordf. f. d. presidenten K.Schlyter). 3. Auktorrättskommittén (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg). 4. 1943 års sekretessutredning (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde). 5. Ungdomsvårdskommittén (ordf. fattigvårdsdirektör O. R. Wangson), se SOU 1947:12 och 17 samt 1948:21 ävensom SvJT 1947 s. 543. 6. Fastighetsbildningssakkunniga (ordf. f. d. generaldirektör H. Malmberg). 7. Sakk. för kodifiering av ärvdabalken (ordf. riksmarskalken Ekeberg), se SvJT 1946 s. 685; förslag till föräldrabalk har numera remitterats till lagrådet. 8. Dissenterlagskommittén (ordf. f. d. hovrättsrådet frih. H. J. Nordenskjöld); 9. Utredningen rörande revision av varumärkes- och firmalagstiftningen (byråchefen A. von Zweigbergk). 10. Tredjemansskadesakkunniga (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg. 11. Utredning rörande rationalisering av det frivilliga skydds- och hjälparbetet bland villkorligt dömda m. fl. 12. Utredning för översyn av lagstiftningen om ekonomiska föreningar (rev. sekr. E. Hagbergli jämte sakk.), se SvJT 1946 s. 62, jfr 1947 s. 26313. Utredning rörande offentliggörande av hemligstämplade protokoll och handlingar i mål rörande spioneri m. m. (rev. sekr. E. Alexanderson och riksdagsmannen K. Bergström). 14. Utredning rörande vissa ändringar i vattenlagen (ordf. justitierådet G. Walin). 15. Processnämnden (ordf. t, d. justitierådet Gärde), se SvJT 1946 s. 290 samt 1947 s. 442, 560 och 71016. Bedömningsnämnden (ordf. presidenten A. Lindhagen). 17. Markutredningen (ordf. landshövding A. Thomson), se SvJT 1946 s. 595, SOU 1948:4 och SvJT 1948 s. 606. 18. Utredning för översyn av flottningslagstiftningen, 1946 års flottningsutredning (rev. sekr. G. U. Schirén jämte sakk.). 19. Sakk. för nordiskt samarbete på medborgarskapsrättens område (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck). 20. 1946 års lufträttssakkunnige (f. d. hovrättsrådet H. Wikander och hovrättsass. G. A. Björklund). 21. Sakkunniga för ny lagstiftning om avbetalningsköp (ordf. f. d. justitierådet R. Eklund), jfr SvJT 1948 s. 382. 22. Utredning rörande äganderättsförhållandena inom vissa fiskelägen i Bohuslän (häradsh. C. A. B. Kock). 23. Decentraliserings utredningen (ordf. landshövdingen Th. Bergquist), se SvJT 1947 s. 709. 24. Utredning om ökad insyn i enskilda företags ekonomiska förhållanden (194års insynskommitté) (ordf. prof. H. Nial). 25. Delegerade för främjande av nordiskt samarbete på lagstiftningens område (riksmarskalken B. Ekeberg och justitierådet G. Walin). 26. Sakkunniga för lagstiftning rörande artificiell insemination (ordf. lagbyråchefen S. Edling).
    Av kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet fortsatte bl. a. följande vid ingången av år 1948 sin verksamhet med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor. — 1. Inom utrikesdep.: Tyskmedelskommittén (ordf. prof. Ä. Holmbäck). — 2. Inom soc.dep.: Socialvårdskommittén (ordf. f. d. landshövdingen B. Eriksson), se SvJT 1946 s. 136 och 601; 1938 års arbetarskyddskommitté (ordf. generaldirektören J. V. Nordin); arbetstidsutredningen (ordf. häradshövdingen O.Hesselgren). — 3. Inom komm.dep.: Utredning rörande revision av gällande regler om järnvägs ansvar för skada å gods m. m. (f. d. justitierådet A.

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 765Bagge och hovrättsrådet B. Unger) ; 1944 års trafikförfattningssakkunniga (ordf. landshövdingen T. E. Löfgren), se SOU 1948:34; kommittén för stadsplaneväsendets omorganisation (ordf. överrevisorn J. W. Mårtensson),se SvJT 1947 s. 400. — 4. Inom fin.dep.: 1944 års skattesakkunniga (taxeringsrevisor O. Östman); 1944 års allmänna skattekommitté (ordf. f. d. skattedirektören K. G. A. Sandström), se SOU 1948:22; 1944 års nykerhetskommitté (ordf. statsrådet G. Danielson); 1945 års bankkommitté (ordf. landshövding C. Jonsson, huvudsekr. bankinspektören K. Wulff); 1945 års lönekommitté (ordf. landshövding P. Westling) ; sakkunniga för folkbokföringen i Stockholm och Göteborg (ordf. överdirektören E. J. Höijer), se SFS 1948:621; sambeskattningssakkunniga (ordf. borgmästare F. E. Lutteman); 1946års upphandlingssakkunniga (ordf. f. d. hovrättsrådet S. Hammarskiöld); likalönskommittén (ordf. generaldirektören A. E. V. Swartling); 1947 årskonsumtionsskatteberedning (ordf. redaktören G. A. Olsson). — 5. Inom eckl.dep.: 1946 års prästlönekommitté (ordf. landshövdingen E. A. Westling) ; sakkunniga för utredning av frågan om kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster (ordf. biskop T. B. Bohlin). — 5. Inom jordbr.dep.: Utredning rörande skogsvårdslagstiftningen m. m. (hovrättsrådet L. P. O. Palmquist jämte sakk.); utredning om ny lagstiftning ang. härads allmänningar och allmänningsskogar i Norrland och Dalarna m. m. (ordf. landshövdingen B. Fallenius). — 7. Inom handelsdep.: 1945 års försäkringsutredning (ordf. direktören V. Äman). — 8. Inom inrikesdep.: 1946 års kommunallagskommitté (ordf. riksdagsman J. E. G. Fast); 1946 års alkoholistvårdsutredning (ordf. landshövding Th. Bergquist), se SOU 1948:23 samt SvJT 1948 s. 385; 1947 års psykopatvårdsutredning (ordf. rev.sekr. L. G.Ohlsson).

S. W.