Ernst Delaquis, den kände schweiziske kriminalisten, firar i dag sin 70-årsdag i Bern. Delaquis är född i Alexandria och har varit professor vid de tyska universiteten i Frankfurt och Hamburg samt de schweiziska universiteten i Bern och Geneve; tidvis har han varit hög ämbetsman i det schweiziska justitie- och polisdepartementet och är numera åter verksam som professor i straffrätt vid universitetet i Bern. Han har ägnat sitt liv ät reformarbete på kriminalrättens område och har särskilt strävat att frigöra det straffrättsliga tänkandet från vedergällningsprincipen. Besjälad av sin store lärare Franz von Liszts idéer har Delaquis i många avhandlingar och skrifter behandlat problem, vilkas lösande utgjort milstolpar på vägen mot en ny kriminalrätt. Redan vid en tidpunkt då flertalet jurister lämnade straffverkställigheten obeaktad ägnade han denna fråga ett särskilt intresse.
    Född i en främmande världsdel, professor i två länder och tillhörande en stat, där tre folk leva tillsammans och där det talas tre olika språk,vilka alla han fullkomligt behärskar, har Delaquis varit predestinerad att bliva en internationell kriminalpolitiker. Utan att begränsa sitt arbete

 

768 ERNST DELAQUIS 70 AR.till ett enda land, har han strävat att vinna hela mänskligheten för de nya kriminalpolitiska idéerna. Han har gjort betydande insatser på många internationella kongresser och i åtskilliga internationella kommissioner. Mest framträdande har hans arbete varit i den 1872 bildade Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire, vars verksamme, idérike och outtröttlige generalsekreterare han sedan länge är. SedanFN:s ekonomiska och sociala råd tagit upp frågan om brottsförebyggandet och brottslingsbehandlingen och under segslitna förhandlingar med CIPP diskuterat villkoren för ett samarbete, firade Delaquis vid en av FN föranstaltad konferens i Paris den 15 och 16 oktober 1948 med internationella kriminalistorganisationer triumfen att såsom redaktionsutskottets ordförande få leda utformningen av samarbetet mellan de intresserade parterna. Förberedelserna till kommissionens nästa stora kongress i Haag 1950 lägger nu beslag på hans eminenta arbetskraft.
    Delaquis' internationella verksamhet och älskvärda personlighet har skaffat honom många vänner i hela världen, icke minst i Skandinavien,vars reformarbete på kriminalrättens område i honom har en varm sympatisör. Svenska kriminalister hyllar honom såsom en kämpe för samhällsskydd, humanitet och rättfärdighet. Stockholm d. 13 nov. 1948.

K. Schlyter.