Nordisk kriniinalriittskonferens i Oslo. På inbjudan av Norges justitieminister har d. 28—30 okt. 1948 i Oslo hållits en konferens av delegerade från Danmark, Finland och Sverige samt den norska straffelovkommissionen såsom fortsättning på den i Stockholm d. 14—16 juni 1948 hållna konferensen (se SvJT s. 395), för dryftande av vissa aktuella reformfrågor på kriminallagstiftningens område, närmast avseende den villkorliga domen. Från Island hade några delegater ej kunnat komma tillstädes.

 

    Finlands högsta domstol. D. 28 maj 1948 utfärdades en lag om temporär ökning av antalet ledamöter i högsta domstolen. Enligt denna lag kan republikens president på framställning av högsta domstolen till adjungerade ledamöter av domstolen förordna högst fjorton rättsinnade och lagfarna personer, vilka äga skicklighet och erfarenhet i domarvärv. De adjungerade ledamöterna böra fördelas jämnt mellan de olika avdelningarna.
    Med stöd av denna lag ha till adjungerade ledamöter räknat från d. 1 aug. 1948 förordnats f, justitierådet John Stenström, hovrättsassessorn Matti Mali, lagstiftningsrådet Jaakko Enäjärvi, äldre justitierådmannen Bror Clas Carlson, äldre justitiesekreteraren Lauri Anttila och lagstiftningsrådet Antero Laakso, räknat från d. 1 sept. 1948 yngre överauditören Sakari Sohlberg, räknat från d. 1 nov. 1948 f. justitieråden Karl Eriksson och Knut Molin, häradshövdingen, f. hovrättsrådet Edvard Hällfors, hovrättsråden Aarne Kokkonen, häradshövdingen Niilo Lang och försäkringsdomstolens ordförande Kaarlo Katliala samt räknat från d. 1 dec. 1948 hovrättsrådet Yrjö Sinkari. Förordnandena gälla till utgången av år 1949.

B. Pn.

 

    Ny vicepresident i Åbo hovrätt. Till vicepresident i Åbo hovrätt utnämndes d. 23 okt. 1948 hovrättsrådet Arne Bergroth. Han är född i Vasa 1883, avlade rättsexamen 1904 och blev vice häradshövding 1907. Han har därefter tjänstgjort och avancerat i Åbo hovrätt, där han 1932 blev hovrättsråd. Inom det kommunala livet samt inom olika ekonomiska företag och ideella sammanslutningar har han varit mycket anlitad för olikartade uppdrag.

B. Pn.