Justitiedepartementet. K. M:t har
    21 nov. 1947 utnämnt t. f. andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet Sven Leffler att vara andre kanslisekreterare i departementet;
    19 dec. 1947 förordnat assessorn i Svea hovrätt Sven Strömberg att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara byråchef för lagärenden i justitiedepartementet;
    30 dec. 1947 utnämnt t. f. andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet Åke Mossler att vara andre kanslisekreterare i departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har 8 dec. 1947 tillkallat lagbyråchefen Sven Edling, advokaten Sigrid Beckman, komministern Stig Hellsten, docenten vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet Harald Johansson samt byråchefen i socialstyrelsen Göta Rosén att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning rörande de rättsliga och medicinska frågor som ha samband med artificiell insemination. Departementschefen har samtidigt utsett lagbyråchefen Edling att vara de sakkunnigas ordförande. Departementschefen har 18 dec. 1947 beviljat docenten Johansson begärt entledigande från uppdraget och i hans ställe förordnat med. lic. Eric Nordlander. Till de sakkunnigas sekr. har förordnats e. o. förste kanslisekreteraren i departementet Bengt Larson.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    5 dec. 1947 förordnat justitieråden Einar Stenbeck, Axel Afzelius och Hilding Forssman att fr. o. m. 1 jan. 1948 under återstående tjänstetid vara, Stenbeck högsta domstolens ordförande samt envar av Afzelius och Forssman ordförande på avdelning i högsta domstolen;
    12 dec. 1947 förordnat generallöjtnanten i flygvapnets reserv Torsten Friis att fortf. fr. o. m. 1 jan. 1948 tillsvidare vara militär ledamot i högsta domstolen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 12 dec. 1947 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Ekedahl och hovrättsrådet i Göta hovrätt, utnämnda hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Torsten Myrland att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    21 nov. 1947 förordnat adjungerade ledamoten i Göta hovrätt Bengt Arnold att vara e. o. assessor i samma hovrätt;
    s. d. förflyttat e. o. assessorerna i Göta hovrätt Carl-Ivar Lefwander, Eric Stangenberg, Kjell Rosenberg och Bengt Arnold att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara e o. assessorer i hovrätten för Västra Sverige;
    s. d. förordnat adjungerade ledamöterna i Göta hovrätt Wilhelm Stoltz och Nils Graneli att från och med 1 jan. 1948 vara e. o. assessorer i hovrätten för Västra Sverige;
    12 dec. 1947 utnämnt revisionssekreteraren Evert Persson att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge;
    30 dec. 1947 till v. ordf. på avd. i rikets hovrätter tillsvidare t. o. m. 31 dec. 1952 förordnat i Svea hovrätt hovrättsråden Bengt Scherdin, Klas Hedström, Gunnar Hagendahl, Ejnar Hörstadius, Bertil Thuresson, Sven Afzelius, Sten Björklund och Tage Boye, i Göta hovrätt hovrättsråden H. F. Ljungholm, Ove Lundin och Erik Ekstedt, i hovrätten över Skåne och Blekinge hovrättsråden Tage Lundquist, Gunnar Ekström och Håkan Moberg, i hovrätten för Västra Sverige hovrättsråden Jean Olsson, Erik Ahlgren och Sigurd Wildte, i hovrätten för Nedre Norrland hovrättsråden William Gripmark och Hans von Euler Chelpin samt i hovrätten för Övre Norrland hovrättsråden Sten Tobieson och Gunnar Lindskog;

 

PERSONALNOTISER. 79    s. d. utnämnt e. o. assessorn i Svea hovrätt Sven Sanne att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara assessor i samma hovrätt;
    s. d. till e. o. assessorer fr. o. m. 1 jan. 1948 förordnat i Svea hovrätt e. o. tingsdomaren i Sollentuna och Färentuna domsaga Karl Sidenbladh samt adj. ledamöterna i hovrätten Torsten Andersson, Arne Brunnberg, Sven af Geijerstam, Anders Lindstedt, Bertil Alexanderson och Liss Granqvist, i Göta hovrätt Sture Cederbalk och i hovrätten för Övre Norrland adj. ledamöterna i hovrätten Per-Axel Hansén och Wolrath Larsson.