Engelsk gästföreläsare. Prof. Arthur Goodhart vid University College, Oxford, har hållit gästföreläsningar vid Stockholms högskola, d. 6 okt. 1948 över »English Contribulions to the Philosophy of Law» och d. 7 i s. m. över »The English Legal System». Dekanus, prof. Herlitz, hälsade vid den inledande föreläsningen prof. Goodhart som den förste engelske rättsvetenskapsman som besökt högskolan. Prof. Goodhart omnämnde att svensk rätt under de senare åren haft visst inflytande på engelsk »criminal law, especially in punishment». I sin andra föreläsning uppehöll sig prof. Goodhart särskilt vid betydelsen av prejudikat, precedents.
    Prof. Goodhart har föreläst även vid Uppsala och Lunds universitet.

B. L.

 

    Sakkunnigutlåtandena om straffrättsprofessuren i Uppsala. De sakkunniga rörande återbesättandet av den efter prof. F. Wetter ledigblivande professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Uppsala universitet, nämligen prof. Wetter, prof. Ragnar Bergendal, prof. Ivar Agge och prof. emeritus Vilhelm Lundstedt (den senare som specialsakkunnig i skadeståndsrätt) ha nu avgivit sina utlåtanden. Den ende kvarstående sökanden, revisionssekreteraren jur. dr Ivar Strahl har förklarats kompetent till professuren. SvJT återkommer med närmare redogörelse för sakkunnigutlåtandena.

 

    Insamlingen för österrikiska jurister. Efter den redovisning som lämnades i SvJT 1948 s. 151 har under 1948 ytterligare 2,592 kr. influtit. Beloppet fördelar sig på följande bidragsgivare.

    F. A. Hammar 24 kr., stadsombudsman Sture Aspegrén 15 kr., hypoteksombudsman O. Cederin 24 kr., hovrättsassessor G. Hagströmer 15 kr., STF 24 kr., borgmästare A. Wirgin 24 kr., bankdirektör G. Rabe 48 kr., justitierådet E. Stenbeck 24 kr., hovrättsrådet H. Wikander 10 kr., hovrättsrådet H. Ljungholm 100 kr., Karl Axel Vinges advokatbyrå 24 kr., häradshövding S. Turen 24 kr., Rambergs advokatbyrå 24 kr., AB Norstedt & Söner 500 kr., rådman N. Hansson 25 kr., rådhusrätten i Halmstad 24 kr., advokat Fredr. Holmgren 23 kr., W. Kristensens advokatbyrå 23 kr., advokat F. Wistrand 23 kr., Smålands juridiska byrå Nässjö, 23 kr., advokaterna Bergman och Forssner 50 kr., advokat M. Sandberg 23 kr., T. Flodin 25 kr., magistraten i Nyköping 24 kr., advokat K. Fägersten 25 kr., advokat L. Hagberg 20 kr., Kalmar juridiska byrå 75 kr., revisionssekreterare A. Ribbing 25 kr., anonym 25 kr., Östersunds juristförening 100 kr., advokat O. R. Alrutz 30 kr., jur. stud. S. Hovstadius 10 kr., Juridiska föreningen i Uppsala 200 kr., Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund 240 kr., Dalarnas juristförening 100 kr., Försäkringsjuridiska föreningen 150 kr., Västernorrlands juristklubb 100 kr., SvJT 349 kr.

    Genom insamlingen ha i februari sänts 75 livsmedelspaket å 23 kr. för tillhopa 1,725 kr., i april 2 paket å 23 kr. för tillhopa 46 kr. samt i november 46 å 24 kr. för tillhopa 1,104 kr., eller sammanlagt 123 paket för 2,875 kr. Insamlingen är härmed avslutad1.

 

    1 I pressläggningen mottog red. 500 kr. från Göteborgs juristklubb.