Inrikesdepartementet. Chefen för inrikesdepartementet har
    15 okt. 1948, med stöd av K. M:ts bemyndigande förordnat revisionssekreteraren Samuel Åseskog att, räknat fr. o. m. 1 okt. 1948, vara expert och sekreterare åt 1948 års polisutredning;
    10 nov. 1948 tillkallat landsfogden H. Enhörning att jämte andra personer såsom sakkunnig i departementet verkställa utredning och avgiva förslag beträffande antagning och utbildning av polispersonal.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 19 nov. 1948 förordnat dels t. f. expeditionschefen i handelsdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Kurt Holmgren att uppehålla statssekreterarämbetet i departementet utom beträffande ärenden som föredragas av statsrådet Kock, dels ock assessorn vid rådhusrätten i Malmö Frank Öhman att t. v. uppehålla expeditionschefsämbetet därstädes.

 

    Första lagutskottet. K. M:t har 22 okt. 1948 beslutat tilldela ordföranden i rikdagens första lagutskott riksgäldsfullmäktigen Axel Lindqvist medaljen i guld av tolfte storleken med inskrift »För medborgerlig förtjänst».

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    15 okt. 1948 förordnat e. o. assessorn i Göta hovrätt Ulf Norén att fr. o. m. 8 nov. 1948 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    5 nov. 1948 förordnat e. o. assessorerna i hovrätten för Västra Sverige Kjell Rosenberg och Bengt Arnold att fr. o. m. 15 resp. 8 nov. 1948 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    15 okt. 1948 förordnat adj. ledamoten i Göta hovrätt Carl Olof Svensson att vara e. o. assessor i samma hovrätt;
    5 nov. 1948 förordnat adj. ledamoten i Svea hovrätt Lars Wallmark att vara e. o. assessor i samma hovrätt.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har 26 aug. 1948 förordnat kommendören i marinen Henning Muhl att fr. o. m. 1 oktober 1948 fortfarande under tre år, dock längst intill den dag då krigshovrätten kan komma att upphöra, vara suppleant för den marinen tillhörande militära ledamoten i krigshovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    8 okt. 1948 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Fryksdals domsaga fr. o. m. inov. 1948;
    15 okt. 1948 meddelat häradshövdingen i Torneå domsaga Erik Fristedt avsked från häradshövdingämbetet med utgången av dec. 1948.

 

    Åklagarväsendet K. M:t har 19 nov. 1948 fastställt beslut av stadsfullmäktige i Göteborg om inrättande av ytterligare tre ordinarie stadsfiskalstjänster i staden. Hela antalet stadsfiskaler i Göteborg blir därmed sju, därav en extra ordinarie.