Vattendomstolarna. K. M:t har 5 dec. 1947 med utgången av år 1947entledigat e. hovrättsfiskalerna Gunnar Wessman och Per Bergsten från dem meddelade förordnanden att vara vattenrättssekreterare, Wessman vid Norrbygdens och Bergsten vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har förordnat
    24 okt. 1947 till krigsdomare i stationskrigsrätten vid Stockholms örlogsstation assessorn vid Stockholms rådhusrätt Titus Linnell;
    31 okt. 1947 till vice krigsdomare i särskilda krigsrätten i Stockholm assessorn vid Stockholms rådhusrätt Fritz Trägårdh;
    7 nov. 1947 till krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Norrbottens regemente, Norrbottens artillerikår, Bodens artilleriregemente och Bodens ingenjörkår samt i särskilda krigsrätten i Boden rådmannen i Luleå Bengt Jacobson.
    K. M:t har vidare 5 dec. 1947 för år 1948 förlängt samtliga förordnanden såsom krigsdomare och vice krigsdomare (med undantag av det för utnämnde riksåklagaren Maths Heuman meddelade förordnandet att vara krigsdomare vid regementskrigsrätterna vid Hallands regemente och Hallands flygflottilj).

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 28 nov. 1947 utnämnt t. f. förste byråsekreteraren hos fångvårdsstyrelsen, aktuarien därstädes Einar Ruda att fr. o. m. 1 dec. 1947 vara förste byråsekreterare i lönegrad Ca 27 hos styrelsen.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 28 nov. 1947 förordnat borgmästaren i Södertälje Olof Engqvist att till utgången av år 1950 vara suppleant i interneringsnämnden.

 

    Statens uppfostringsanstalt å Bona. K. M:t har 12 dec. 1947 förordnat godsägaren Hadar Hedborg att fortfarande tillsvidare under år 1948 vara ledamot av styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    Illis quorum till N. Gärde. Vid en högtidlighet på justitiedepartementet d. 2 jan. 1948 överlämnade justitieminister Zetterberg å Konungens vägnar Illis quorum i 18:e storleken att i kedja av guld bäras om halsen till f. d. justitierådet N. Gärde med anledning av hans stora förtjänster om processreformen. Vid överlämnandet voro närvarande — förutom medlemmar av Gärdes familj — excellensen Ekeberg, statsråden Quensel och Danielson, högsta domstolens ordförande justitierådet Stenbeck, presidenten Lindhagen, t. f. universitetskanslern Engströmer, f. d. justitierådet von Steyern, justitieråden Santesson och Strandberg, justitiekanslern Alsén, riksåklagaren Heuman, ordf. i advokatsamfundet advokaten Lindahl, häradshövdingen Siljeström, borgmästaren Fant, hovrättsrådet Söderlund samt flera departementstjänstemän.

 

    Institutet för rättsvetenskaplig forskning har på sammanträde d. 25 nov. 1947 beslutat tilldela prof. Nils Herlitz anslag under år 1948 för fortsatt utgivande av »Föreläsningar i förvaltningsrätt». I den del av arbetet, som nu är i fråga, skola behandlas förvaltningsrättsliga pliktförhållanden. Det är avsett, att prof. Herlitz under denna tid skall åtnjuta tjänstledighet från sin professur vid Stockholms högskola.