Böter m. m. internordiskt verkställbara. Enligt en d. 8 mars 1948 avslutad konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål, vars text publicerats i Sveriges över

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 137enskommelser med främmande makter 1948:29, skall lagakraftägande dom, som i brottmål meddelats i någon av dessa stater, kunna verkställas i annan av dessa, såvitt genom domen dömts till böter eller förverkande eller utdömts ersättning för rättegångskostnader. Lika med lagakraftvunnen dom anses enligt konventionen beslut eller föreläggande, som enligt lagstiftningen i den stat där det meddelats äger samma verkan som sådan dom, alltså exempelvis svenskt strafföreläggande som fastställts av rätten eller, där rättens fastställelse ej erfordras, godkänts av den misstänkte. Konventionen omfattar vidare även lagakraftvunnet beslut, som till tryggande av anspråk på böter, förverkande, skadestånd eller ersättning för rättegångskostnader meddelats angående kvarstad, skingringsförbud eller beslag å egendom tillhörande för brott misstänkt. Konventionen gäller retroaktivt. (Om förarbetena se SvJT 1947 s. 544.)
    Verkställighet i Sverige enligt konventionen regleras av en lag d. 17 dec. 1948 (SFS nr 758) om erkännande och verkställighet i vissa fall av dom, som i brottmål meddelats i Danmark eller Norge. Denna har trätt i kraft d. 1 jan. 1949. I bötesindrivningsförordningen har genom kungl. kungörelse samma d. 17 dec. (SFS nr 760) vidtagits vissa ändringar avseende verkställighet av böter och förverkande, som omfattas av konventionen, i Sverige eller i Danmark eller Norge. Även i sistnämnda båda länder ha erforderliga följdförfattningar till konventionen utfärdats.
    Verkställighet i Danmark eller Norge sökes hos JK, som gör framställning om verkställigheten hos danska justitsministeriet eller norska justisdepartementet. Ärende om verkställighet i Sverige går samma väg i omvänd riktning.

I. S.