Finska strafflagsändringar. I Finland ha nyligen genomförts flera betydelsefulla ändringar i fråga om bestraffningen av brott mot person.
    För misshandel med ringa eller ingen skada till följd, för vilket brott den normala straffsatsen hittills varit högst tjugu dagsböter eller fängelse ej över fyra månader, har det maximala bötesstraffet höjts från tjugu till ett hundra dagsböter. Enligt den proposition, i vilken förslag om lagändringen framfördes, hade det hittillsvarande bötesmaximum visat sig för lågt för att möjliggöra effektiva bötesstraff; tillfredsställande straff vore av särskild vikt med hänsyn till att ifrågavarande lagrum hörde till de oftast tillämpade i strafflagen.
    På grund av att under de senaste åren allt oftare begåtts brott mot chaufförer, nattvakter och poliser m. fl. under utövning av deras yrken ha straffen för misshandel och rån i sådana fall skärpts. Att misshandelsbrott förövats mot person under utövande av hans yrke skall enligt de nya bestämmelserna vid straffmätningen betraktas såsom en synnerligen försvårande omständighet, och rån från person som utövar sitt yrke skall bestraffas såsom grovt rån.
    Straffen för fosterfördrivning ha hittills varit stränga (för kvinnan själv högst fyra års tukthus), och legal abort har kunnat göras endast av medicinska skäl. Nu har införts en abortlag, som i stor utsträckning sammanfaller med den svenska lagen om avbrytande av havandeskap. I samband därmed har straffet för kvinna som gjort abort ändrats från tukthus till fängelse, varigenom villkorlig dom möjliggjorts: vid synnerligen mildrande omständigheter kan kvinna helt frikännas. I propositionen framhål

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 141les, att endast ett ringa fåtal fosterfördrivningar blivit åtalade (år 1946 minst 24,000 aborter, år 1945 blott 435 åtalade) samt att från många håll framställts yrkande om straffrihet för kvinnan.

Nils Beckman.