Dansk Kriminalistforening höll d. 30 nov. 1948 års möte i Köpenhamnunder ordförandeskap av overretssagfører K. Anker-Jensen. Den norske kriminalistforening var representerad av prof. Johs. Andenæs och høyesterettsadvokat Rolv Ryssdal samt Svenska kriminalistföreningen av t. f. lagbyråchefen Bengt Lassen och advokaten Hugo Lindberg. Som diskussionsämne hade för ovanlighetens skull satts ett straffprocessrättsligt ämne, nämligen »Forberedelse af Straffesager». Inledare var højesteretssagfører Felix Vang, som i ett mycket intressant anförande belyste bristerna i dansk lag och praxis på området. Diskussionen blev mycket livlig och det hann nästan bliva midnatt innan föreningens ordförande prof. Stephan Hurwitz kunde avsluta densamma.
    Föreningens bestyrelse utgöres av prof. Hurwitz, formand, prof. Hj. Helweg, næstformand, højesteretssagfører J. Hartvig Jacobsen, kasserer, overretssagfører Anker-Jensen, landsdommer F. Lucas, overlæge Johs. Nørvig, fængselsinspektør Cai Jensen, statsadvokat Jørgen Trolle, byretsdommer Theodor Petersen og direktør for fængselsvæsenet H. Tetens. Föreningens sekretær är landsretssagfører Jon Palle Buhl.
    Medlemsantalet är c:a 510.

 

    Kriminalistföreningens i Finland årsmöte hölls d. 14 maj 1948. Vid mötet närvoro c:a 100 personer. Ordet leddes av ordf. i föreningens styrelse universitetskanslern Antti Tulenheimo. Ordf. hälsade deltagarna välkomna och riktade sig särskilt till de nordiska systerföreningarnas representanter, professor Stephan Hurwitz, riksadvokat Andr. Aulie och professor Ivar Agge.
    Ordinarie medlemmar i styrelsen blevo: universitetskanslern Tulenheimo, justitierådmannen B. C. Carlson, professor Ernst Ehrnrooth, magister Kaarlo Helasvuo, professorerna Brynolf Honkasalo och Martti Kaila, kanslirådet Erik Mandelin, överinspektören Paavo Mustala, professor Bruno A. Salmiala, överdirektören Valentin Soine, polisrådet Kosti Vasa och professor Veli Verkko. Till suppleanter utsågos polismästarens juridiske adjoint V. V. Hietalahti, kronolänsmannen Armas Laatikainen, f. d. fångvårdsinspektören Arne Mannola, magister Niilo Mäki, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn och vicehäradshövding Päivikki Tulenheimo. — Föreningens årsavgift höjdes till 200 mark. — På styrelsens förslag kallades professorn i sociologi vid Pennsylvaniauniversitet Thorsten Sellin till föreningens förste korresponderande ledamot. — Diskussionsfrågan »Om straffets ändamål» refererades av professor Bruno A. Salmiala. Som korreferent uppträdde professor Martti Kaila. I den på referaten följande diskussionen deltogo professor Hurwitz, riksadvokat Aulie, professor Agge, professor Honkasalo, överdirektör Soine, med. lic. Hannes Heikinheimo och ordföranden.

V. V.

 

    Den Norske Kriminalistforenings virksomhet i 1948. Den 27. september ble det holdt et möte hvor professor dr. Harald Schjelderup og dr. med. Johan Lofthus innledet til diskusjon om »Intelligenspröver og andre psyko-

142 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.logiske tests og deres verdi for strafferettspleien». Det var ca. 100 medlemmer til stede, og det ble holdt en rekke diskusjonsinnlegg.
    Årsmötet ble holdt den 29. oktober. Fra Dansk Kriminalistforening mötte professor dr. jur. Stephan Hurwitz, Fængselsdirektör Tetens, Fængselsinspektör Cai Jensen og Departementschef Eivind Larsen, fra Kriminalistföreningen i Finland överläkare, med. og kir. dr Martti Kaila og fra Svenska Kriminalistföreningen presidenten jur. dr Karl Schlyter, överdirektör Hardy Göransson, riksåklagaren Maths Heuman og hovrättsfiskalen Sten Walberg. Emnet var: »Fullbyrdelsen av frihetsstraff», og det ble holdt to innledningsforedrag, det förste av ekspedisjonssjef Kyhn Glöersen om »Reformproblemer i norsk fengselsvesen» og det annet av överdirektör Hardy Göransson om »Erfaringer fra den svenske fengselsreform». Det var ca. 150 medlemmer til stede, og det ble holdt en rekke diskusjonsinnlegg.
    Styret ble gjenvalgt. Det består av professor dr. jur. Johs. Andenæs (formann), riksadvokat Andr. Aulie (nestformann), professor dr. med. Gabriel Langfeldt, höyesterettsadvokat Leif S. Rode og ekspedisjonssjef Kyhn Glöersen med overlege O. Lingjærde, höyesterettsdommer Reidar Skau og lagmann Carl Bonnevie som varamenn. Sekretær er höyesterettsadvokat Rolv Ryssdal. Foreningen har ca. 260 medlemmer.