Sjörättssakkunniga i vissa rättegångsmål. Såsom i SvJT 1947 s. 695 meddelades, hade lagberedningen i Finland uppgjort förslag till nya bestämmelser om sjörättssakkunniga i vissa rättegångsmål. Regeringen avlät till riksdagen proposition i enlighet med lagberedningens förslag och riksdagen godkände propositionen. I enlighet härmed har i sjömanslagen, lagen om sjömans arbetstid, lagen om sjömäns semester och i lagen om mönstring och registrering av sjömän införts ett stadgande av innehåll, att sakkunnigas närvaro i rätten icke är nödvändig i mål, som bedömas enligt någon av nämnda lagar, såvida ej rätten annorlunda beslutar. Ifall sakkunniga tillkallats, erlägges till dem arvode av statsmedel. De nya bestämmelserna ha utfärdats den 16 jan. 1948 och äro i kraft sedan den 1 därpå följande mars.

R. B-n.

 

    Lagberedningen i Finland. Till medlemmar av lagberedningen med titeln lagstiftningsråd (Jfr SvJT 1946 s. 552 och 801) har för åren 1949—51 förordnats följande personer: I avd. äldre ledamot, justitiesekr. Antero Laakso och yngre ledamot, kolonisationsrådet Marjos Rapola, II avd. ä. 1. jur. kand. Ensio Kytömaa och y. 1. v. häradsh., jur. utr. kand. Rolf Granfelt, III avd. ä. l. direktören vid statens olycksfallsbyrå Johannes Haltia och y. l. jur. kand. Jaakko Rautapää, IV avd. ä. l. regeringssekr. J. E. Enäjärvi och y. l. v. häradsh., jur. kand. Helge Halme, V avd. ä. l. förvaltningssekr. jur. dr Harry Venoja och y. l. hovrättsfiskalen, jur. dr Antti Hannikainen samt VI avd. ä. l. v. häradsh., jur. kand. Reino Ellilä och y. l. regeringssekr. Olavi Salervo.
    Under år 1949 skola lagstiftningsråden Laakso och Enäjärvi vara adjungerade ledamöter av högsta domstolen (Se SvJT 1948 s. 768). Under denna tid skall I avd. temporärt bestå av lagstiftningsråden Rapola och Halme samt IV avd. av lagman John Uggla, ä. l., och landssekr. P. G. Koski, y. l.

B. P—n.