JO:s framställningar till K. M:t. Justitieombudsmannen Rudewall har enligt sin till 1949 års riksdag avgivna ämbetsberättelse under år 1948 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 18 sept. ang. ytterligare åtgärder för ernående av större snabbhet i fråga om avgivande av utlåtanden rörande häktade personers sinnesbeskaffenhet (jfr SvJT 1947 s. 559), d. 29 okt. ang. enhetliga bestämmelser rörande de kostnader, som må av överexekutor uttagas för exekutiv försäljning av fast egendom i stad, d. 30 okt. ang. förtydligande av det i 32 § jaktlagen intagna stadgandet om utdömande i vissa fall av högsta fastställda jaktvårdsavgift eller avgift för jaktpass, samt d. 1 dec. ang. ändring av bestämmelserna i 60 § utsökningslagen om delgivning i vissa fall av underrättelse om sökt utmätning.

S. E.

 

    MO:s framställningar till K. M:t. Enligt MO:s till 1949 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har under år 1948 MO gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen militieombudsmannen Regner d. 1 april ang. tillgodoräknande som fullgjord värnpliktstjänstgöring av tid för verkställande av disciplinstraff och d. 3 maj ang. tillämpning av bestämmelserna om facktjänstgöring för värnpliktiga läkare, samt militieombudsmannen Wilhelmsson d. 17 dec. ang. meddelande av tillrättavisning för förseelser i tjänsten av vapenfria värnpliktiga, som icke stå under militärt befäl, och samma dag ang. rätt för bestraffningsberättigad befattningshavare att i disciplinmål, där icke genom hans försorg kan erhållas nöjaktig utredning och saken prövas vara av ringa vikt, låta målet förfalla.

S. E.