Sveriges domareförbund avhöll ordinarie möte d. 23 och 24 okt. 1948 å Handelshögskolan i Stockholm under ordförandeskap av riksmarskalken Birger Ekeberg. Mötet bevistades av omkring 225 förbundsmedlemmar.
    Programmet för mötet upptog två diskussionsämnen: »Domarnas organisationsfråga» och »Rättegångsreformen i praktiken». Under diskussionen över det förstnämnda ämnet, som inleddes av häradshövdingen Ejnar Hörstadius, framställde förbundsstyrelsens vice ordf. presidenten Arthur Lindhagen förslag om ändring av förbundets stadgar, innebärande om organisation av förbundet på sådant sätt, att dess ändamål skulle bliva icke blott som hittills att samla medlemmarna till diskussion utan även att avgiva yttranden och göra framställningar i frågor av gemensam vikt för den svenska domarekåren i dess helhet. Vid omröstning avgåvos 135 röster för och 61 röster mot förslaget; då gällande förbundsstadgar föreskriva, att minst 3/4 majoritet av de röstande erfordras för beslut om stadgeändring, blev förslaget följaktligen ej antaget av förbundet.
    Diskussionen över ämnet »Rättegångsreformen i praktiken» hade som inledare en häradshövding, en stadsdomare och en hovrättsdomare, nämligen häradshövdingen H. F. Knagenhielm Karlsson, borgmästaren Gösta Strandell resp. hovrättsrådet Curt Bergström. Den sistnämndes anförande kommer att inflyta i SvJT liksom eventuellt även referat av övriga två inledningsanföranden.
    Riksmarskalken Ekeberg, som å mötet undanbad sig återval till posten som styrelsens ordförande, kallades av mötet med acklamation till hedersledamot i förbundet.
    Till ledamöter i styrelsen valdes presidenten Lindhagen, ordf., häradshövdingen Gösta Siljeström, v. ordf., med borgmästaren Iwan Wikström som suppleant, justitierådet Seve Ekberg med presidenten Joel Laurin som suppleant samt hovrättsrådet Sture Svensson, sekr. och kassaförv., med e. rådmannen Birger Brandt som suppleant. — De till förbundet anslutna domarföreningarna ha till styrelseledamöter valt: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Holger Elliot och Ivar Wieslander med lagmännen Alfred Bexelius och Gustaf Lindstedt som suppleanter, föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Åke Hartelius och Knagenhielm Karlsson med häradshövdingarna Ove Hesselgren och Pehr Cederschiöld som suppleanter, föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Gösta

154 NOTISER.Strandell och rådmannen Gustaf Bång med borgmästaren Olof Engqvist och rådmannen Erik Ringenson som suppleanter samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Erik Hagbergh med t. f. revisionssekretereraren Per Olof Palmquist som suppleant.
    Antalet medlemmar i förbundet utgjorde vid årsskiftet 1948—49 575, därav
37 direkt till förbundet anslutna medlemmar,

132 medl. i förbundet Sveriges hovrättsdomare,

127    »      »     »                 »         häradshövdingar,

217    »      »     »                 »         stadsdomare och

62     »       » revisionssekreterareföreningen.

S. S.