Svenska kriminalistföreningen har hållit sitt årsmöte d. 30 sept. 1948. Därvid diskuterades »Den villkorliga domen» med inledningsanföranden av överdirektören Hardy Göransson, överläkaren med. och kir. dr Martti Kaila, Helsingfors, och förste byråsekreteraren Torgny Lindberg. Vid sammanträdet representerades Dansk Kriminalistforening av byretsdommer Theodor Petersen, Kriminalistföreningen i Finland av dr Kaila och Den norske kriminalistforening av sorenskriver Ole F. Harbek, overlæge Hans Evensen och politimester Grøn. Vid sammanträdet omvaldes till ledamöter i styrelsen f. d. presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektören Göransson, v. ordf., justitierådet Nils Beckman, kassaförvaltare, byråchefen Gustaf Persson, sekr., professorerna Ragnar Bergendal och Folke Wetter, landshövdingen Thorwald Bergquist, dr Gustav Jonsson och advokaten Hugo Lindberg. Till styrelsesuppleanter omvaldes riksåklagaren Maths Heuman, överkonstapel Bror Larsson och t. f. assessorn Åke Asp. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 560.
    Under år 1948 har de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1946—1947 utkommit.

Å. A.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under år 1948 hållit allenast ett sammanträde, nämligen årsmötet d. 22 okt. 1948. Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreteraren Otto Schell, ordf., numera justitierådet Gösta Lind, v. ordf., och revisionssekreteraren Sven Norrsell samt t. f. revisionssekreterarna Åke Lundgren, kassaförvaltare, och Gösta Hagströmer, sekr., med revisionssekreterarna Ivar Öhman och Torsten Myrland såsom suppl. Antalet medlemmar är 61.

 

    »Brottsbalk» och »brottsrätt». Universitetskanslern Antti Tulenheimo skriver i ett brev till förf. av SvJT 1948 s. 761:
    »Benämningen 'brottsbalk' har burskap i finska språket. Den gamla missgärningsbalken blev översatt till 'rikoskaari' (rikos = brott) och då den omformades till lag, kallades även den 'rikoslaki' (brottslag), ehuru den svenska texten fick namnet strafflag. Även straffrätten kallas på finska 'rikosoikeus' = brottsrätt.»