155    Nytt justitieråd. Som förut omnämnts (s. 80) har K. M:t 3 dec. 1948 till justitieråd utnämnt revisionssekr. Gösta Lind.
    Justitierådet Lind är född i Norrköping 12 juli 1898, blev student där 1916 samt fil. kand. i Uppsala 1920 och jur. kand. 1923. Efter tingssittning i Björkekinds m. fl. härads domsaga tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han utnämndes till assessor 1932. Han började tjänstgöra såsom revisionssekreterare 1935 och utnämndes till hovrättsråd 1937 och till revisionssekreterare 1939. Han var 1932—1933 särskilt förordnad åklagare i det s. k. Ådalsmålet och har sedermera biträtt vid några lagstiftningsuppdrag. Sedan 1943 har han varit vice ordförande i arbetsdomstolen. Under åren 1946—1948 har han haft förordnanden såsom justitiekansler.

 

    Nya professorer. Till professor i nationalekonomi och finansrätt vid Lunds universitet har 19 nov. 1948 utnämnts docenten i finansvetenskap där Carsten Welinder. Prof Welinder är född i Överluleå 1908, blev student i Ystad 1926, jur. kand. i Lund 1931 och jur. dr där 1935. Följande år blev han docent i finansvetenskap och 1943 biträdande lärare i de ämnen professuren omfattar. Welinder tjänstgjorde som sakkunnig i finansdepartementet1935—1936 och som sekr. i kommunallåneutredningen samt har anlitats som sakkunnig i flera andra utredningar. Han är även lärare i nationalekonomi och skatterätt vid Sydsvenska socialinstitutet.
    Bland han tryckta skrifter märkas »Kommunala avgifter i de svenska städernas hushållning» (1935; gradualavhandling), »Företagens inkomstbeskattning» (1941), »Socialpolitikens ekonomiska verkningar» (1945) och »Ekonomisk teori och politik» (1947) jämte uppsatser och recensioner i skilda tidskrifter, bl. a. SvJT.

 

    Till professor i straffrätt och juridisk encyklopedivid Uppsala universitet fr. o. m. 1 jan. 1949 har K. M:t 30 dec. 1948 utnämnt revisionssekreteraren Ivar Strahl.
    Prof. Strahl är född i Stockholm 13 mars 1899. Han avlade där studentex. 1917 och jur. kand.ex. 1921 samt promoverades där 1927 till juris doktor efter att året förut ha disputerat på en avhandling med titeln »Fyra expropriationsrättsliga uppsatser». Efter att ha suttit ting åren 1924 och 1925 i Stockholms läns västra samt Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads domsagor tjänstgjorde Strahl i Svea hovrätt, varest han blev t. f. fiskal 1926, adj. ledamot 1930, assessor 1931 och hovrättsråd 1937. Han var 1938—1945 byråchef för lagärenden i justitiedepartementet. År 1938 utnämndes han till revisionssekreterare. Strahl var notarie med sekrete-

156 PERSONALNOTISER.rargöromål hos första lagutskottet 1929, sekreterare hos andra lagutskottet 1932 och sekreterare hos särskilda utskottet 1935. Bland Strahls lagstiftningsuppdrag märkas: sekreterare hos 1928 års pensionsförsäkringskommitté 1932—1934 och hos organisationssakkunniga 1934, sakkunnig inom socialdepartementet 1934—1935 och inom justitiedepartementet från 1935, avseende bl. a. lagstiftning om tvångsuppfostran, villkorlig dom och villkorlig frigivning, ledamot av straffrättskommittén 1937—1945 samt ledamot av strafflagberedningen från 1945. Strahl har varit redaktionssekreterare hos och tidvis ansvarig utgivare av SvJT 1928—1947 samt sekreterare hos svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena 1934—1947 och är ledamot av dennas styrelse från 1948.
    Bland Strahls tryckta skrifter märkas — utom doktorsavhandlingen och ett flertal artiklar i tidskrifter och annorstädes — Lagen om folkpensionering (tills. med T. Askelöf) 1938, Förmögenhetsbrotten (tills. med B. Ekeberg och N. Beckman) 1942, Villkorlig dom och villkorlig frigivning samt det därtill anknutna skyddsarbetet (tills. med T. Lindberg) 1944, Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten 1948, samt delar av det i Kriminologisk handbok, utg. av K. Schlyter, ingående arbetet Om påföljder för brott, 1948.