Justitiedepartementet. K. M: har
    3 dec. 1948 tillkallat revisionssekreteraren Hugo Digman för att inom departementet biträda med utredning för översyn av gruvlagstiftningen;
    10 dec. 1948 förordnat hovrättsrådet Olof Riben att biträda inom departementet med utredning ang. inrättande av en särskild vattendomstol för Nedre Norrland jämte de frågor som därmed äga samband;
    30 dec. 1948 förordnat förste kanslisekreteraren Axel Stenkula och andre kanslisekreteraren Thore Wisén att för tiden 1 jan.—30 juni 1949 uppehålla, Stenkula ett kanslirådsämbete och Wisén en förste kanslisekreterarbefattning i departementet;
    14 jan. 1949 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Bertil Alexanderson att tillsvidare biträda inom departementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom;
    s. d. förordnat t. f. förste kanslisekreteraren Thore Wisén att t. o. m. 31 mars 1949 vara föredragande i regeringsrätten.
    Chefen för justitiedepartementet har
    2 dec. 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat, bland andra, professorerna Folke Wetter, tillika ordf., och Torsten Gihl samt hovrättsrådet Hugo Henkow att såsom sakkunniga inom departmentet utarbeta förslag till sådana administrativa föreskrifter, som kunna erfordras för tillämpningen av den i 27 kap. 11 § strafflagen upptagna bestämmelsen om folkrättsbrott ävensom till de åtgärder i övrigt som lämpligen böra vidtagas för bekantgörande av folkrättens innehåll beträffande krig;
    8 jan. 1949 entledigat hovrättsrådet Olof Riben från honom meddelat uppdrag att vara sekreterare i utredningen rörande ändringar i vattenlagen i syfte att vinna snabbare prövning av frågor om tillämnade utbyggnads- eller regleringsföretags tillåtlighet m. m. samt förordnat e. o.assessorn i Svea hovrätt Per Gunnar Bergsten att vara sekreterare i utredningen ;
    11 jan. 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande förordnat lagmannen Alfred Bexelius att verkställa av riksdagen i skrivelse 17 april 1948, nr 116, begärd utredning av frågan rörande fördelning av kostnaderna för anordningar vid korsning mellan järnväg och ägoväg.
    Statsrådet Sköld har 14 jan. 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande såsom sakkunniga för utredning av frågan om avbetalningshandeln

PERSONALNOTISER. 157m. m. tillkallat, bland andra, bruksdirektören Olof Norbeck, ordf., och hovrättsassessorn Torkel Nordström. Till sekreterare åt de sakkunniga har förordnats e. o. assessorn i Göta hovrätt Nils Berglund.