Utrikesdepartementet. Till utrikesråd och chef för utrikesdepartementets rättsavdelning för tiden till 1949 års utgång har förordnats assessorn i Svea hovrätt Sture Petrén (efter envoyen Gösta Engzell, som förordnats till sändebud i Warzawa).

 

    Socialdepartementet. K. M:t har
    17 dec. 1948 förordnat byråchefen för lagärenden i inrikesdepartementet, hovrättsrådet Yngve Samuelsson att fr. o. m. 1 jan. 1949 vara chef för rättsavdelningen i socialdepartementet;
    30 dec. 1948 förordnat borgmästaren i Hälsingborg Lars Gunnar Ohlsson att fr. o. m. 1 jan. 1949 tillsvidare såsom sakkunnig biträda å departementets rättsavdelning vid handläggning av de ärenden som av departementschefen överlämnas till honom.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 30 dec. 1948 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Sven af Geijerstam att fr. o. m. 1 jan. 1949 vara byråchef för lagärenden i inrikesdepartementet.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 12 jan. 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat ordf. i nedre justitierevisionen, revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh, ordf., samt föredraganden i regeringsrätten, taxeringsintendenten J. Fröberg och jur. dr. B. af Klercker att verkställa en allmän översyn av bestämmelserna om utskiftningsskatt.

 

    Ecklesiastikdepartementet. Chefen för ecklesiastikdepartementet har 4 jan. 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande såsom sakkunniga för verkställande av utredning rörande de juridiska och statsvetenskapliga examina samt i samband därmed stående utbildningsfrågor tillkallat prof. Ragnar Bergendal, tillika ordf., advokaten Bertil Ahrnborg, prof. Per Olof Ekelöf, byråchefen i socialstyrelsen Erland von Hofsten, jur. kand. Börje Langendorf, lagmannen Gustaf Lindstedt, pol. mag. Gunnar Löwegren, prof. Tord Palander, avdelningschefen i inrikesdepartementet, kanslirådet Anders Tottie, direktören Gösta Wickman och rektorn vid socialinstitutet i Göteborg Arne Wåhlstrand (ang. direktiven för utr. se s. 145 ff).

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 17 dec. 1948 beviljat kanslirådet i handelsdepartementet Knut von Horn avsked med utgången av dec. 1948 ävensom till kansliråd i departementet fr. o. m. 1 jan. 1949 utnämnt t. f. kanslirådet Åke Hartwig.

 

    Folkhushållningsdepartementet. Chefen för folkhushållningsdepartementet har 21 dec. 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande utsett f. d. justitierådet Johan Hagander till ordf. i den förhandlingsdelegation som tillsatts för överläggningar rörande definitiva riktlinjer för priskontrollen. Till delegationens sekreterare har förordnats byråchefen för lagärenden i folkhushållningsdepartementet Erik Göransson.

 

    Riksdagens lagutskott. Ordf. i första lagutskottet är borgmästaren Olov Rylander (nyvald efter riksgäldsfullmäktigen Axel Lindqvist, vilken lämnat riksdagen). Vice ordf. är fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund. Utskottets förutvarande ordf. f. d. presidenten Karl Schlyter är i egenskap av suppleant alltjämt knuten till utskottet. Såsom ledamöter har, utöver Rylander, invalts två jurister, nämligen advokaten Georg Branting och direktören Knut Ewerlöf, båda från första kammaren. Av suppleanterna är, jämte Schlyter, följande jurister: från första kammaren lag-

158 PERSONALNOTISER.mannen Olof Löthner samt från andra kammaren förste ombudsmannen Per-Hjalmar Fagerholm och advokaten fru Ingrid Gärde Widemar. Blandsuppleanterna från första kammaren kvarstår överdirektören Hardy Göransson. Sekreterare är hovrättsfiskalen Gustaf Petrén och notarie med sekreterargöromål hovrättsfiskalen Sten Walberg.
    I andra lagutskottet har i likhet med 1948 till ordf. och viceordf. utsetts folkskolläraren David Norman och prof. Åke Holmbäck. Jurister i utskottet är, utom Holmbäck, direktören Karl K:son Wistrand (ledamot) samt juris doktorn Gunnar Hedlund (suppleant). Nyvald suppleant är byråinspektören Daniel Wiklund. Sekreterare är hovrättsassessorn Otto Petrén och notarie med sekreterargöromål tingssekreteraren Carl G. Persson.