Lagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 21 dec. 1948 beviljat justitierådet Jochum Sjöwall entledigande från honom meddelat uppdrag att efter kallelse av lagberedningens ordf. lämna beredningens råd i frågor av betydelse för arbetet med revision av jordabalken samt utsett advokaten Gustaf Carlsson att i stället för Sjöwall deltaga i sådant samråd.

 

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 23 nov. 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande förordnat hovrättsfiskalen Sven Ersman att fr. o. m. 1 jan. 1949 vara sekreterare i beredningen.
    Sedan riksdagen i skrivelse den 26 juni 1948, nr 365, i anledning avväckta motioner om utredning rörande erforderliga lagutredningar till individens skydd mot ett överdrivet registreringsväsende rörande brott och förseelser, anhållit omöversyn av gällande bestämmelser på ifrågavarande område, har K. M:t 21 jan. 1949 uppdragit åt strafflagberedningen att verkställa dylik utredning och inkomma med förslag ägnade att tillgodose syftet med riksdagsskrivelsen. Tillika har chefen för justitiedepartementet med stöd av K. M:ts bemyndigande förordnat t. f. byråchefen för lagärenden Bengt Lassen att, såvitt angår nyssnämnda utredning, i stället för numera professorn Ivar Strahl såsom ledamot deltaga i beredningens arbete.

 

    Bedömningsnämnden. K. M:t har 3 dec. 1948 förordnat, att den av K.M :t 3 maj 1946 tillsatta nämnden för biträde med bedömning av uppkommande frågor rörande tjänstemän, som befarades brista i lojalitet mot samhället (jfr SvJT 1946 s. 478), skall upphöra med sin verksamhet.

 

    Restitutionsnämnden. K. M:t har 30 dec. 1949 beviljat e. o. assessorn i Svea hovrätt Kjell Ericsson entledigande från förordnande såsom sekreterare i restitutionsnämnden ävensom förordnat fiskalen i Svea hovrätt Staffan Larsson att tills vidare vara sekreterare i nämnden.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 21 jan. 1949 beviljat justitierådet Sven Bellinder avsked från justitierådsämbetet med utgången av febr. 1949.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 17 dec. 1948 förordnat e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Eric Stangenberg att fr. o. m. 1 jan. 1949 tills vidare uppehålla byråchefsämbetet vid justitiekanslersämbetet.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    17 dec. 1948 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1949 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Per-Olof Palmquist;
    30 dec. 1949 förordnat tingsdomaren i Södra Roslags domsaga Bertil Sandegren samt e. o. assessorerna i Svea hovrätt Björn Marcus, Stig Fellenius och Kjell Ericsson att fr. o. m. 1 jan. 1949 tjänstgöra såsom revisionssekreterare ;
    14 jan. 1949 till revisionssekreterare utnämnt assessorn i Svea hovrätt Sven-David Sanne.