PERSONALNOTISER. 159    Hovrätterna. K. M:t har
    17 dec. 1948 till vice ordf. å avdelning vid Svea hovrätt för tiden 1 jan. 1949—31 dec. 1952 förordnat hovrättsrådet Nils Grafström;
    30 dec. 1948 till e. o. assesorer fr. o. m. 1 jan. 1949 förordnat:
    i Svea hovrätt adjungerade ledamöterna i hovrätten Erik Falk, Erik Backman och Sara Falk,
    i Göta hovrätt adjungerade ledamoten i hovrätten Nils Berglund och
    i hovrätten för Övre Norrland adjungerade ledamoten i hovrätten Bo Rydstedt;
    14 jan. 1949 till e. o. assessorer i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Per Gunnar Bergsten och Carl Gunnar Wessman;
    28 jan. 1949 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 febr. 1949 utnämnt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, assessorn i hovrätten Sven Strömberg;
    s. d. — sedan förordnande meddelats att Strömbergs hovrättsrådsämbete skall föras över stat — till hovrättsråd i Svea hovrätt förflyttat krigshovrättsrådet Gunnar Aquilon;
    s d. till assessorer fr. o. m. 1 febr. 1949 utnämnt:
    i Göta hovrätt e. o. assessorn i hovrätten Bertil Höijer och
    i hovrätten för Övre Norrland e. o. assessorn i hovrätten Wolrath Larsson;
    s. d. till e. o. assessorer fr. o. m. 1 febr. 1949 förordnat
    i Svea hovrätt adjungerade ledamöterna i hovrätten Gunnar Seldén och Bengt Sandström, samt
    i hovrätten för Nedre Norrland adjungerade ledamoten i hovrätten Thord Melin.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har
    30 dec. 1948 förordnat f. d. lagmannen i Svea hovrätt Arvid Johansson att fortfarande under tiden 1 jan.—31 mars 1949 uppehålla ordförandebefattningen i krigshovrätten;
    28 jan. 1949 förordnat utnämnda hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Aquilon att fr. o. m. 1 febr. 1949 tills vidare intill dess krigshovrätten kan komma att upphöra, dock längst t. o. m. 30 juni 1949, uppehålla krigshovrättsrådsämbetet.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    3, 10, 17 och 30 dec. 1948 medgivit förordnande för tiden 1 jan.—30 juni 1949 av fiskalskompetenta biträden i Nora, Östra och Medelsta, Södertörns, Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Västmanlands mellersta, Gällivare och Härjedalens domsagor;
    10 dec. 1948 förordnat f. d. häradshövdingen i Torneå domsaga Erik Fristedt att t. v. under år 1949 leda arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker i Falu domsaga;
    21 jan. 1949 beviljat häradshövdingen i Askims, Hisings och Sävedals domsaga Ragnar von Koch avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 30 april 1949.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    26 nov. 1948 till rådmän utnämnt dels i Stockholm assessorerna vid Stockholms rådhusrätt Kurt Espersson, Henrik Olschanski, Allan Wirgin och Richard Kettner, dels ock i Östersund fr. o. m. 1 dec. 1948 assessorn vidrådhusrätten där Åke Jansler;
    s. d. beviljat assessorn vid rådhusrätten i Malmö, t. f. expeditionschefen i handelsdepartementet Frank Öliman avsked från assessorsbefattningen med utgången av år 1948;
    3 dec. 1948 till rådman i Göteborg utnämnt assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Volrat Koch;

160 PERSONALNOTISER.    17 dec. 1948 till borgmästare i Hälsingborg fr. o. m. 1 jan. 1949 utnämnt chefen för rättsavdelningen i socialdepartementet, revisionssekreteraren Lars Gunnar Ohlsson;
    s. d. utnämnt t. f. assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Axel Gustaf Henrik Ericson till assessor vid samma rådhusrätt;
    30 dec. 1948 fastställt provisoriska tilläggsbestämmelser till stadgan för Stockholms rådhusrätt, innebärande att rådhusrätten tills vidare utökas med 16 extra rådmän samt organiseras på 24 mot tidigare 19 avdelningar. (Förstärkningen tillkommen dels för avarbetande av kvarstående balans från förra årets juristkonflikt, 20e—23e avdelningarna, dels ock i anledning av de militära målens överflyttande till de allmänna domstolarna, 24e avdelningen) ;
    s. d. med bifall till därom gjorda ansökningar entledigat rådmännen i Stockholm Johan Lillieros och Erik Wilhelmsson med utgången av dec. 1948 från förordnanden såsom ordf. å Stockholms rådhusrätts tredje resp. åttonde avdelningar;
    s. d. till ordf. å avdelning vid Stockholms rådhusrätt för tiden 1 jan. 1949—31 dec. 1952 förordnat: å tredje avdelningen rådmannen Hilding Stefenson, å adertonde avdelningen rådmannen Gösta Widell, å åttonde avdelningen rådmannen Curt Nordström, å sjunde avdelningen rådmannen Atle Eriksson, å trettonde avdelningen rådmannen Harald Källander, å tjuguförsta avdelningen rådmannen Set Tidstrand, å tjugonde avdelningen rådmannen Henning Bruce, å tjuguandra avdelningen rådmannen Titus Linnell, å tjugufjärde avdelningen rådmannen Sven Nordlund och å tjugutredje avdelningen rådmannen Kurt Espersson;
    28 jan. 1949 till assessorer vid Göteborgs rådhusrätt fr. o. m. 1 febr. 1949 utnämnt t. f. assessorerna vid samma rådhusrätt Ulf Grapengiesser, Fritz Arnold Hammar, Torsten Schiller och Karl Erik Markstad.
    Stockholms magistrat har såsom extra rådmän fr. o. m. 1 jan. 1949 förordnat assessorerna vid Stockholms rådhusrätt Gösta Estreen, Birger Brandt, Gösta Tidelius, Gösta Rundgren, Carl-Edvard Sundström, Viking Nilsson, Allan Evers, Åke Nordwall, Gustaf Gyllenhammar och Erik Siewertz. Härjämte har magistraten hemställt om vikariatslöneförordnande såsom rådman t. v. under 1949 för assessorn E. Svenonius och bitr. polisdomaren G. Welander, med placering för Svenonius å rådhusrättens adertonde avd. och för Welander å tjuguandra avd. Magistraten har meddelat följande befattningshavare vikariatslöneförordnanden såsom assessorer vid rådhusrätten, nämligen v. assessorerna H. Ljungström, I. Ågren, L. Nordman och Å. Asp, samtliga fr. o. m. 1 jan. 1949 t. v., samt v. assessorn N. Gynne och amanuensen C. Böre t. v. under 1949.
    Länsstyrelsen i Malmöhus län har 12 jan. 1949 beviljat rådmannen i Malmö Einar Welin avsked från rådmanstjänsten med utgången av febr. 1949.