OVE HESSELGREN och YNGVE SAMUELSSON. Den nya semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning. Tredje upplagan. Sthm 1948. Norstedt. 183 s. Kr. 4.75.

 

    Sedan första upplagan av detta arbete utkom 1945 (se SvJT 1946 s. 362), har på området tillkommit 1946 års lagstiftning om förlängd semester för ungdom samt för vissa arbetstagare med särskilt pressande eller hälsofarligt arbete. En redogörelse härför har inarbetats i den nya upplagan, som även beaktar nytillkomna rättsfall.

S. P.

 

VILHELM LUNDSTEDT. Europas demokratier — förenen eder! Sthm 1948. Natur och Kultur. 96 s. Kr. 3.00.

 

    Detta arbete ligger på yttergränsen av det litteraturområde som SvJT har tillfälle att bevaka. Men ett arbete av Vilhelm Lundstedt påkallar städse juristernas uppmärksamhet. I kap. om Bekännelser genom tortyr läses: »Det finns tortyr, som — till och med utan att kunna spåras i en människas yttre — är så djävulsk, att man med hot därom till sist måste kunna

LITTERATURNOTISER. 207tvinga också den mest karaktärsstarka människa till vilka bekännelser som helst.» Bokens sista kapitel, om Sveriges handlingsprogram, avslutar förf. med ett understrykande av Norges statsministers ord till de skandinaviska folken: »I valet mellan freden och friheten väljer vi friheten.»

r.