Nyinredd sessionssal för rådhusrätten i Vänersborg. För någon tid sedan tog rådhusrätten i Vänersborg i bruk nyrenoverade och delvis utökade sessionslokaler. Förutom själva salen med förrum bestå dessa av överläggningsrum, åklagare- och advokatrum tillika förberedelserum, dagrum för nämndemännen samt två vittnesrum.
    Själva sessionssalen har visat sig mycket ändamålsenlig, varför införandet av ett fotografi av densamma måhända kan i anslutning till den tidigare diskussionen om sessionssalars inredning vara på sin plats. Salen, som är klädd med okuméfaner, ligger på nedre botten. För att dels förhindra insyn från gatan dels ock motverka, att parter och andra bliva distraherade av gatutrafiken, äro fönsterrutorna vackert etsade med motiv från staden och landskapet. Bakom fönstren finnas ljusrör, och belysningen i

NOTISER. 227övrigt kommer indirekt från taket. Domarebordet är svagt böjt och lämnar god plats för nio nämndemän. På en skiva utskjutande från bordets mitt är bibeln placerad, och på bordet bredvid ordförandeplatsen finnes en chefstelefon, vari målen ropas, vittnen inkallas m. m. Ljudutsändare äro placerade i för- och sidorum. Partsborden stå vinkelrätt mot domarebordet, och vittnesboxen något bakom partsbordet. Härigenom tvingas vittnet att tala rätt högt, och även den part eller det ombud, som sitter på den närmaste stolen i förhållande till vittnet, kan ställa frågor till vittnet utan att behöva vända på sig. Beträffande den konstnärliga utsmyckningen kan ytterligare nämnas en vacker »Justitia», målningar av tidigare borgmästare m. fl. ävensom den gröna skinnklädseln på stolarna.
    Slutligen kan anmärkas, att de tidigare anslagstavlorna i entrén, försedda med gulnande lösöreköps-, konkurs- och andra kungörelser, ersatts med två skinnböcker hängande på kedjor, i vilka böcker allehanda kungörelser nu infästas.

J. P.