Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer sammanträdde till extra möte d. 27 nov. 1948 (ordinarie möte hålles vartannat år), därvid hovrättsassessor Sigurd Dennemark höll föredrag om »Auditörsinstitutionen efter krigsdomstolarnas avskaffande i fredstid». Vid mötet fattades preliminärt beslut om ändring av föreningens namn till Föreningen Sveriges auditörer och sådan ändring av stadgarna, att föreningen komme att utgöra en sammanslutning av rikets auditörer. Detta beslut skall för giltighet fastställas av extra möte, som är avsett att hållas under febr. 1949. Styrelsen har avgivit yttrande till Kungl. Maj:t över »P. M. ang. auditörsinstitutionen efter revision av det militära rättegångsväsendet» m. fl. remisser.
    Krigsdomaren borgmästaren Einar Dörring erhöll vid årets början begärt utträde ur föreningens styrelse. I samband härmed uttalade ordföranden ett varmt tack till Dörring för hans insatser i föreningen såsom styrelseledamot allt från föreningens återupptagande 1941.
    Föreningens styrelse utgöres vid årsskiftet av krigsdomaren häradshövdingen Gunnar Ramstedt, Örebro, ordf., auditören ombudsmannen Ernst Hallenberg, Falun, v. ordf., krigsdomarna rådmannen Allan Wirgin, sekr. och kassaförvaltare, och häradshövdingen Thorsten Gislander, Uddevalla, samt auditören kommunalborgmästaren Ragnar Vasser, Ronneby. Styrelsesuppl.

230 NOTISER.äro krigsdomarna rådmännen Gösta Wilkens, Göteborg, och Titus Linnell, Stockholm, samt auditören extra rådmannen Knut Ljungberg, Stockholm. Revisorer äro. krigsdomarna assessorerna Bertil Kjerrman och rådmannen Carl-Fredrik Sandell.
    Föreningens medlemsantal nedgick avsevärt under 1948 på den grund att en stor del av de krigsdomare, som ej ämnade kvarstå såsom auditörer efter nyordningen, icke betalade sina avgifter. Föreningen hade vid 1948 års utgång 58 medlemmar.