Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund har under år 1948 hållit 7 sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av hovrättsassessorn Sture Petrén om »Sanningsbeviset vid ärekränkning inför strafflagsreformen», av assessorn Sigurd Lind över ämnet »Två år som jurist i Etiopien», av höyesterettsdommer Erik Solem om» Protokollering under hovedforhandling» samt av riksåklagaren Maths Heuman över ämnet »Riksåklagarens uppgifter». Vid en diskussion om advokaternas ställning som offentliga försvarare höllos inledningsföredrag av förste stadsfiskalen Martin Lundqvist och advokaten Ragnar Gottfarb. Härjämte har anordnats en fri diskussion om yrkesangelägenheter, »Fritt ur hjärtat».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Hugo Lindberg, ordf., Helge Lindahl, v. ordf., Barbro Björlingsson, Arne Hasselgren, Gunnar Lindh, Wilhelm Pehrsson och Sten Södermark. Suppl. ha varit advokaterna Carl Swartling, Torsten Svensson och Per-Axel Weslien. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Sigurd Ahlmark, Bertil Ahrnborg, Birger Barre, Dick Bergman, Göran Kalling, Bengt Landahl, Helge Lindahl, Hugo Lindberg, Ingrid Norlander, Yngve Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppl. advokaterna Barbro Björlingsson, Fred. Bohnstedt, Tore Flodin, Lars-Erik Forssman, Birger Hedberg, Hans Ihre, Nils Köhler, Tore Lindahl, Sten Lindskog, Valborg Lundgren, Berndt Nycander, Folke Rogard och Carl-Axel Sandberg. Avdelningens sekreterare är advokaten Arne Hasselgren. Avdelningen räknade vid årsskiftet 347 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1948 hållit ett möte, nämligen ordinarie möte d. 2 april.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Konrad Svensson, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Herman Heilborn, Nyköping, Erik Orrenius, Motala, och Per Tham, Jönköping. Suppleanter hava varit advokaterna Rolf Halvorsen, Norrköping, Torsten Hellberg, Tranås, och Harry Henschen, Eskilstuna. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Erik Bremberg, Eskilstuna, Erik Hägerdal, Kalmar, Gustaf Hökerberg, Norrköping, och Olof Lindgren, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, Erik Halldén, Norrköping, Helge Qvarnström, Västervik, och Bengt Skantze, Jönköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör advokaten Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 87 medlemmar.