NOTISER. 231    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1948 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av bankdirektören C. G. Regnell, Lund, över ämnet »Några ord om valutabestämmelserna» och av hovrättsrådet Curt Bergström över ämnet» Hovrättsprocessen enligt nya rättegångsbalken».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Gunnar Behm, Malmö, ordf., Gunnar Thomasson, Eslöv, Bertil Gabrielson och Tore Lindell, Malmö, samt Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Torsten Persson, Kristianstad, Hans Ingemanson, Lund, och Bengt Linders, Hälsingborg, som suppl.
    Ledamöter i samfundets nämnd hava varit advokaterna Wilhelm Penser, Eslöv, Olof Lundquist, Hälsingborg, Hans Erik Bachmann, Malmö, Henning Dahlin, Ystad, samt Lennart Jacobsson, Malmö, med advokaterna Svante Malmqvist, Gerlach Richter, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Bo Pfannenstill, Malmö, samt Olof Wellmark, Lund, som suppl.
    Avdelningens sekr. och kassaförvaltare har varit advokaten Hans Ingemanson, Lund.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 126 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 17 mars 1948. Efter då förrättat val har styrelsen nu följande sammansättning: Advokaten Johan Ramberg, Göteborg, ordf., advokaterna Ivar Glimstedt, Tage Zetterlöf och Stig Wiberg, Göteborg, Ernst Hederström, Halmstad, Per Tottie, Uddevalla, Erik Hedlund, Borås, och Bertil Landberg, Vänersborg, ord. ledamöter, samt advokaten Tore Ljungberg, Skövde, suppl. Såsom sekr. och kassaförvaltare fungerar advokaten Bo Westman och såsom klubbmästare advokaten Arne Jörgensen. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes till ord. ledamöter advokaterna Sigfrid Brundin, William Kristensen, Folke Sjögren och Paul Sundberg, Göteborg, samt Henry Friberg, Uddevalla. Till suppl. valdes advokaterna Folke Andersson, Sven Colleen och Harald Lewerth, Göteborg, Hilding Herrlin, Falkenberg, samt Einar Ristedt, Mariestad. Vid sammanträdet höll advokaten Thure Essén ett föredrag betitlat »Affärsverksamhet i olika bolagsformer».
    D. 26 okt. höll avdelningen extra sammanträde, därvid lagmannen Manne Zuhr höll föredrag över »Huvuddragen av förfarandet i hovrätten enligt nya RB», varefter följde diskussion i anslutning härtill.
    Avdelningen har med Skaraborgs läns landsting under året träffat avtal om anordnande av fri utomprocessuell rättshjälp för inom landstingsområdet bosatta personer, vilkas beskattningsbara belopp och förmögenhet icke överstiger 2 000 kronor resp. 20 000 kronor.
    Avdelningen räknade vid 1948 års utgång 140 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 19 mars 1948 i Karlstad, därvid diskuterades erfarenheter och spörsmål i anledning av nya rättegångsordningen.
    Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Frithiof Hydbom, Västerås, ordf., samt Harald Håkansson, Uppsala, Thore Landberg, Falun,

232 NOTISER.Otto Lange, Kristinehamn och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämnde sekr. Styrelsesuppleanter ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Torsten Malm, Örebro, Nils Tyrén, Karlstad och Harry Gombrii, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och Josef Frenander, båda Örebro, med advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Till ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts advokaterna Aje Werner, Karlstad, Josef Frenander, Örebro, och Theodor Sylwan, Falun, med advokaterna Helmer Lind, Ludvika, Folke Adelsohn, Karlstad, och L. E. Widell, Karlskoga, som suppl.
    Avdelningens medlemsantal var vid 1948 års utgång 79.