Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Stockholm d. 23—25 sept. 1948, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: några reflexioner ang. institutet ogulden köpeskilling; något om de viktigaste av 1947 års ändringar i lagen om sammanläggning av fastigheter å landet; 1947 års lag om Kronans förköpsrätt samt den nya jordförvärvslagen; 1948 års jordbrukskreditreformer och synpunkter på deras genomförande; 1946 års lagsökningslag, sedd särskilt ur fastighetskreditsynpunkt; vissa stämpelspörsmål. Vid årsmötet kallades chefen för Sveriges Allmänna Hypoteksbank, bankdirektören Bertil Allstrin, till hedersledamot. Efter vid mötet förrättade val äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmannen Harry Almquist, Karlstad, ordf., hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. och sekr.-kassaförvaltare, hypoteksombudsmannen Bengt Gunnhagen, Linköping, suppl. för sekr., samt hypoteksdirektören K.-F. Lindell, Göteborg, revisor. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 22.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2:50 per årgång och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Bank juristernas förening har under 1948 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 17 febr., d. 23 april, d. 12—13 juni, d. 15 okt och d. 10 dec. Sammankomsten d. 12—13 juni hölls i Göteborg, varvid det sedvanliga arbetsprogrammet utökades med bl. a. besök å Götaverken och en gemensam skärgårdsutflykt å en av föreningen förhyrd ångbåt. Ordföranden och sekreteraren i Bankjuristenes Forening i Oslo deltogo i denna sammankomst såsom den svenska föreningens gäster. Övriga sammanträden ha hållits i Stockholm. D. 4—6 okt. 1948 firade Bankjuristenes Forening i Oslo 20-årsjubileum. Den svenska föreningen inbjöds att deltaga i jubileet och företräddes därvid av sin ordförande och sekreterare jämte en representant för Göteborgs bank jurister.
    Föreningens styrelse består av bankjuristen Rudolf Lindh, ordf., bankjuristerna Arne Lyth, v. ordf., Axel Åström, referent, Erik Burling, sekr., och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare. Medlemsantalet är 66.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1948 sammanträtt två gånger. D. 18 mars hölls årsmöte, därvid prof. Ivar Agge talade över ämnet: »Ett och annat om straffdomarens uppgift». Vid extra föreningssammanträde d. 17 dec. höll överdirektören Hardy Göransson föredrag om »Erfarenheter från människobehandling».

NOTISER. 233    Styrelsen för verksamhetsåret 1948—1949 utgöres av assessorn Curt Carlon, ordf., fiskalen Bengt Hult, v. ordf., assessorn Björn Bernhard, sekr. och kassaförvaltare, assessorn Per Bergsten och fiskalen Staffan Larsson med assessorerna Torkel Nordström och Gunnar Lagergren samt fiskalerna Carl Hamilton, Sven Ersman och Anders Litzén som suppleanter. Medlemsantalet är omkring 100.