Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årsmöte d. 10 dec. 1948. Vid mötet förekom diskussion över ämnet »Fiskalsutbildningen och fiskalsprövningen» med inledningsanförande av hovrättsassessorn Otto Petrén. Föreningens styrelse utgöres av adjungerade ledamöterna Ingvar Jönsson, ordf., Herman Schunnesson, v. ordf., Allan M. Sandberg, sekr. och kassaförvaltare, samt tingssekreterarna Gunnar Ohlsson och Bengt Hjern. Föreningen har ett 30-tal medlemmar.

 

    Juristföreningen i Kristianstad hade årssammanträde d. 27 nov. 1948, varvid justitierådet Nils Beckman höll föredrag om »Brotten mot staten och allmänheten». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., borgmästaren Einar Dörring, v. ordf., häradshövdingarna Sture Petersson och Åke Braunstein, advokaten Agne Wikborn samt assessorn Ragnar Grönwall, sekr. Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

    Malmö-Lunds juristförening har under 1948 sammanträtt två gånger, nämligen d. 12 mars och d. 19 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll överläkaren vid rättspsykiatriska avdelningen vid S:t Lars sjukhusdocenten Bo Gerle föredrag över ämnet »Något om sinnesundersökningar i brottmål». Vid novembersammanträdet kåserade advokaten Hugo Lindberg, Stockholm, över ämnet »En försvarsadvokats nöjen och missnöjen».
    Till styrelseledamöter för år 1949 ha utsetts prof. Ragnar Bergendal, ordf., presidenten Ivar Wieslander, v. ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, sekr. och sexmästare, advokaten Hans Erik Bachmann, kassaförvaltare, samt borgmästaren Th. Munk af Rosenschöld, rådmannen Gustaf Stenmarck och häradshövdingen Elis Melander.
    Föreningens medlemsantal utgör 242.

 

    Nordvästra Skånes juristförening. Sammanträde med föreningen hölls d. 5 febr. 1948. Föredrag hölls av hovrättsrådet Curt Bergström över ämnet: »Förfarandet i hovrätt enligt nya rättegångsbalken». — Styrelsen utgöres av borgmästaren (numera presidenten) Joel Laurin, ordf., fd. borgmästaren August Munck af Rosenschöld, häradshövdingen G. A. Eriksson samt avdokaterna Olof Lundqvist, sekr., och Henry Ljunggren (numera avliden). — Föreningen har 50 medlemmar.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening, vars bildande beslöts d. 11 dec. 1945, har under sin treåriga verksamhetstid hållit ett flertal sammanträden, varvid aktuella ämnen behandlats. Under år 1948 har hållits två ordinarie möten, nämligen d. 2 april, då rådmannen Gösta Wilkens inledde diskussion över ämnet: »Några problem i samband med tillämpningen av nya rättegångsbalken», samt d. 19 nov., då lagmannen Manne Zuhr höll

234 NOTISER.föredrag över ämnet »Om huvuddragen av förfarandet i hovrätten enligt nya rättegångsbalken».
    Föreningens styrelse utgöres av advokaten Erik Hedlund, ordf., häradshövdingen Hugo Söderström, v. ordf., rådmannen Allan Källoff, kronokamreraren Elis Winnermark och advokaten Gunnar Lagerberg. Suppl. äro borgmästaren Sven Törner och bitr. stadsombudsmannen Folke Föjerstam. Föreningen räknar närmare ett 50-tal medlemmar.