Övre Norrlands juristförbund höll d. 12 juni 1948 årsmöte i Umeå. I mötet deltogo ett 50-tal medlemmar samt, såsom förbundets gäster, 23 jurister från Finland och Norge jämte fruar. Hovrättsrådet H. af Trolle höll föredrag över ämnet: »Tilliten till fastighetsboken». I anslutning till mötet visades för deltagarna länsmuseets i Umeå samlingar, varjämte en utflykt gjordes till Norrfors, där kraftstationen demonstrerades. — Till ordf. i förbundsstyrelsen utsågs presidenten Carl Romberg. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts, av Västerbottens juristförening lagmannen Yngve Kristensson, häradshövdingen Johan Wandén och advokaten Rudolf Ahlgren med borgmästaren Arne Fallenius, vattenrättsdomaren Folke Löwing och borgmästaren Thomas Lundquist såsom suppl. samt av Norrbottens juristförening häradshövdingen Einar Holm, f. d. landssekreteraren Ragnar Sundberg och advokaten Georg Linse med länsassessorn Gunnar Wik, t. f. landsfogden Bertil Ankar och ombudsmannen Birger Rothelius såsom suppl. Förbundets medlemsantal utgör omkring 120.

 

    Knut Ebbe von Geijer avled d. 6 nov. 1948. Han var född å Herrevads kloster, Kristianstads län, d. 12 maj 1864, avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1883 och hovrättsex. i Lund 1889. Efter tingssittning utnämndes han 1892 till vice häradshövding. 1895 blev han borgmästare i Trelleborg och innehade borgmästarämbetet till 1929. v. Geijer tillhörde riksdagen under en mycket lång tid, nämligen II kammaren 1903—1908 samt I kammaren 1909—1936. Konstitutionsutskottet tillhörde han under hela sin I-kammartid, därav åren 1925—1929 som ordf. Även andra lagutskottet tillhörde han i flera år, var ordf. för statsrevisorerna 1916—1919 samt medverkade i ett flertal utredningar.

 

    Carl Wilhelm Anrep avled d. 17 nov. 1948. Han var född i N. Råda, Värmlands län, d. 28 mars 1869, avlade mogenhetsex. i Örebro 1888 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1896. Efter tingssittning och långvariga domarförordnanden blev han adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1908 och t. f. rev.sekr. 1911 samt utnämndes till häradshövding i Nedansiljans domsaga 1913. Han lämnade häradshövdingämbetet 1939 vid uppnådd pensionsålder.

 

    Knut Edvard Wawrinsky avled d. 7 dec. 1948. Han var född i Norrköping d. 9 sept. 1881. Efter mogenhetsex. 1900, hovrättsex. i Lund 1906 och tingstjänstgöring var han amanuens i Svea hovrätt 1910—1913. 1914 öppnade han advokatpraktik i Stockholm och blev 1921 led. av Sveriges advokatsamfund. Han var 1910—1939 sekr. vid farmaceutiska institutet.