PERSONALNOTISER. 237    Hovrätterna. K. M:t har till e. o. assessorer förordnat
    11 febr. 1949 adjungerade ledamoten i Svea hovrätt Vilhelm Sohlberg;
    18 febr. 1949 adjungerade ledamoten i hovrätten för Västra Sverige Sture Hasslow;
    25 febr. 1949 adjungerade ledamoten i Göta hovrätt Per Ivar Karlberg.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 11 febr. 1949 till häradshövding i Västerbottens norra domsaga fr. o. m. 14 i samma månad utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Georg von Euler-Chelpin.

 

    Rådhusrätterna. K. M :t har
    4 febr. 1949 förordnat rådmännen i Malmö Lauritz Bengtsson och Carl Gustaf Nanne att fr. o. m. 1 mars 1949 tills vidare till utgången av år 1950 vara ordf., Bengtsson å rådhusrättens i Malmö tredje avdelning och Nanne å dess fjärde avdelning;
    18 febr. 1949 till assessor vid rådhusrätten i Östersund fr. o. m. 1 mars 1949 utnämnt tingssekreteraren i Ångermanlands mellersta domsaga Sverker Olav Lien;
    25 febr. 1949 till rådman i Malmö fr. o. m. 1 mars 1949 utnämnt assessorn vid rådhusrätten där Herbert Bornman;
    s. d. till assessor vid rådhusrätten i Malmö fr. o. m. 1 mars 1949 utnämnt t. f. assessorn vid samma rådhusrätt Sven Erik Sjöström.

 

    Krigsdomstolarna. K. M:t har 3 dec. 1948 bestämt,
    att av K. M:t utfärdade förordnanden för olika personer att till 1948 års utgång vara krigsdomare resp. vice krigsdomare vid krigsrätt skola äga fortsatt giltighet, så länge, jämlikt 4 § lagen den 30 juni 1948 (nr 473) om införande av militära rättegångslagen, mål förekomma vid vederbörande krigsrätt, ävensom
    att av K. M:t meddelade förordnanden att tillsvidare vara auditör respektive vice auditör eller krigsfiskal respektive vice krigsfiskal vid krigsrätt skola upphöra med utgången av år 1948, dock att vad nyss sagts beträffande krigsdomare och vice krigsdomare därvid skall äga motsvarande tillämpning.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 30 dec. 1948 beviljat borgmästaren i Hälsingborg Lars Gunnar Ohlsson entledigande från förordnande såsom ledamot av förstärkta fångvårdsstyrelsen samt till hans efterträdare i sådan egenskap för tiden 1 jan. 1949—31 dec. 1951 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Grafström.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M :t har
    30 dec. 1948 beviljat borgmästaren i Hälsingborg Lars Gunnar Ohlsson entledigande från förordnande såsom suppleant för ordf. i ungdomsfängelsenämnden, justitierådet Carl-Gustaf Hellquist samt till hans efterträdare i sådan egenskap för tiden t. o. m. 8 nov. 1951 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Bengt Lassen;
    21 jan. 1949 entledigat överläkaren Gunnar Lundquist från förordnande såsom ledamot av nämnden samt till ny ledamot av nämnden för en tid av fem år förordnat suppleanten i nämnden, överläkaren Folke Kinnmark;
    s. d. till suppleanter för Kinnmark under nyssnämnda tid förordnat överläkaren Einar Sellberg och legitimerade läkaren Curt Erik Åmark.

 

    Åklagarmyndigheten i Stockholm. K. M:t har
    14 jan. 1949 fastställt ny tjänsteförteckning för åklagarmyndigheten i Stockholm, enligt vilken vid densamma skola finnas anställda följande åklagare, nämligen: en förste stadsfiskal i lönegrad Co 18, fem ordinarie stadsfiskaler i lönegrad Co 16, två e. o. stadsfiskaler i lönegrad Cs 16, fem ordinarie biträdande stadsfiskaler i lönegrad Ca 33 och en e. o. biträdande stadsfiskal i lönegrad Ce 33;

238 PERSONALNOTISER.    s. d. förklarat att en var av stadsfiskalerna Eugen Glas, Sten Mattsson, Carl-Axel Åkerman och Werner Ryhninger skola vara innehavare av stadsfiskalstjänst i lönegrad Co 16 samt en var av stadsfiskalerna Carl-Gösta Tisell, Stig Nylund och Otto Meijer av biträdande stadsfiskalstjänst i lönegrad Ca 33;
    s. d. till biträdande stadsfiskaler i lönegrad Ca 33 utnämnt stadsfiskalerna Lennart Asplund och Carl Axel Robert;
    s. d. förordnat Tisell och Nylund till e. o. stadsfiskaler i lönegrad Cs 16 samt jur. kand. Berndt-Erik Berndtsson till e. o. bitr. stadsfiskal i lönegrad Ce 33.