De kungl. kommittéerna. Riksdagsberättelsen 1949 innehåller uppgift om följande förändringar i förhållande till den i SvJT 1948 s. 763—765 intagna redogörelsen för fjolårsberättelsen.
    Av de vid 1948 års början verksamma kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet har en, nämligen utredningen rörande rationalisering av det frivilliga skydds- och hjälparbetet bland villkorligt dömda m. fl., efter slutfört uppdrag avslutat sin verksamhet (se SvJT 1949 s. 134). Beträffande bedömningsnämnden har förordnats, att dess uppdrag skall upphöra. En under 1948 tillkallad utredning om vissa frågor angående rättsskipningen i krig (ordf. dåvarande militieombudsmannen N. Regner) har slutfört sitt uppdrag.
    Beträffande övriga vid 1948 års ingång verksamma utredningar inom justitiedepartementet må till komplettering av den föregående redogörelsen hänvisas till SOU 1948:40 samt SvJT 1948 s. 609 och 1949 s. 158 (strafflagberedningen) och SvJT 1948 s. 762 (straffrättskommittén). Uppdraget för utredningen rörande revision av varumärkes- och firmalagstiftningen beräknas komma att upphöra i samband med upptagande av nordiskt samarbete för gemensam lagstiftning i ämnet. Tredjemansskadesakkunniga benämnas numera 1945 års lufträttssakkunniga. Följande utredningar väntaskunna slutföra sitt uppdrag under 1949, nämligen dissenterlagskommittén (före d. 1 april), utredningen för översyn av lagstiftningen om ekonomiska föreningar (i början av året), utredningen rörande offentliggörande av

288 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.hemligstämplade protokoll och handlingar i mål rörande spioneri m. m.(början av året), utredningen rörande vissa ändringar i vattenlagen, 1946 års flottningsutredning (senare delen av året), utredningen om ny lagstiftning rörande avbetalningsköp, decentraliseringsutredningen samt 1947 års insynskommitté (första halvåret).
    Under 1948 har inom justitiedepartementet tillkommit utredningen rörande administrativa föreskrifter för tillämpning av straffbestämmelser om folkrättsbrott (ordf. prof. emer. F. Wetter), vilken fortsätter sin verksamhet.
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departementan märkes följande ur den nya berättelsen. 1. Utrikesdep.: Tyskmedelskommitténs arbete har numera upphört. 2. Soc.dep.: Socialvårdskommittén har avgivit utlåtande SOU 1948:39. 1938 års arbetarskyddskommitté beräknas kunna slutföra sitt arbete under första hälften av 1949. Beträffande arbetstidsutredningen hänvisas till SOU 1947:65 och 1948:51. Under 1948 har tillkommit sakkunniga för utredning av frågan om vidgad förhandlingsrätt för stats- och kommunalanställda tjänstemän, som äro underkastade ämbetsmannaansvar (ordf. generaldirektören J. Lingman). — 3. Komm.dep.: Utredningen rörande revision av gällande regler om järnvägs ansvar för skada å gods m. m. fortsättes av f. d. justitierådet A. Bagge. 1944 års trafikförfattningssakkunniga ämnar under den närmaste tiden slutföra sitt arbete. Kommittén för stadsplaneväsendets omorganisation avser att avlämna sitt betänkande under första hälften av 1949. — 4. Finansdep.: 1944 års skattesakkunniga, sakkunniga för folkbokföringen i Stockholm och Göteborg och 1947 års konsumtionsskatteberedning har avslutat sin verksamhet. En under 1948 tillsatt utredning angående gällande lagstiftning om skattebegränsning (assessorn A. O. Åkesson och uppbördskommissarien S.V. Östlund) har slutfört sitt uppdrag. 1944 års nykterhetskommitté, 1945 års lönekommitté, sambeskattningssakkunniga och 1946 års upphandlingssakkunniga beräknas kunna slutföra sitt arbete under 1949. För 1945 års bankkommitté är byråchefen S. A. Algott huvudsekr. Likalönskommittén väntas slutföra sitt uppdrag 1950. Under 1948 har tillkommit utredning rörande löneställningen för byråchefer m. fl. högre tjänstemän (f. d. generaldirektören E. A. Stridsberg), vilken väntas slutföra sitt arbete under första hälften av 1949, samt 1948 års sparbankssakkunniga (ordf.: borgmästaren K. E. Rosander). — 5. Eckl.dep.: 1946 års prästlönekommitté har avgivit betänkandet SOU 1948: 44 och väntas slutföra sitt uppdrag under 1949. Även sakkunniga för utredning av frågan om kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster beräknas bli färdiga 1949. — 6. Jordbr.dep.: Utredningen om ny lagstiftning angående häradsallmänningar och allmänningsskogar i Norrland och Dalarna m. m. väntas slutföra sitt uppdrag 1949. —7. Handelsdep.: 1945 års försäkringsutredning beräknar att kunna framlägga betänkande under första kvartalet 1949. — 8. Inrikesdep.: 1946 års alkoholistvårdsutredning har slutfört sitt uppdrag. Statens sinnessjukvårdsberedning (ordf. statsrådet E. Mossberg) har avgivit förslag bl. a. om inrättande av lokala utskrivningsnämnder vid sinnessjukhusen. 1947 års psykopatvårdsutredning väntas avsluta sitt arbete under första halvåret 1949. Nytillkommen är 1948 års polisutredning (ordf. borgmästaren Rosander), vil-

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 289ken väntas slutföra sitt uppdrag under 1949. — 9. Folkhushållningsdep.: Under 1948 har tillsatts sakkunniga för översyn av allmänna förfogandelagen m. m. (ordf. generaldirektören N. A. E. Malmfors); betänkande har avlämnats d. 20 jan. 1949.

S. W.