Lagrådet har nedannämnda dagar 1949 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Febr. 4. Förslag till lag om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar. Föredragande: revisionssekreteraren G. U. Schirén.
    Febr. 10. Förslag till lag om ändring i militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472) och till lag ang. ändring i lagen d. 30 juni 1948 (nr 450) om dödsstraff i vissa fall då riket är i krig. Föredragande: t. f. chefen för jordbr.dep:s rättsavd. hovrättsrådet Sven Strömberg.
    Febr. 19. Förslag till föräldrabalk, lag om införande av föräldrabalken, lag om ändring i giftermålsbalken, lag ang. ändring i lagen d. 8 juli 1904 (nr 26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, lag ang. blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller faderskap till barn utom äktenskap samt till lag ang. ändrad lydelse av 3 och 15 §§ lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång. Föredragande: numera statssekreteraren Sven Edling.
    Febr. 23 Förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft. Föredragande: byråch. för lagärenden i folkh.dep. hovrättsrådet Erik Göransson.
    Febr. 24. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar. Föredragande: chefen för soc.dep:s rättsavdeln. hovrättsrådet Yngve Samuelsson.
    Mars 1. Förslag till lag om rätten till arbetstagares uppfinningar. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Sigurd Dennemark.
    Mars 3. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 14 § lagen d. 30 juni 1948 (nr 449) om disciplinstraff för krigsmän och till lag ang. ändrad lydelse av 66, 68 och 69 §§ militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472). Föredragande: hovrättsassessorn Dennemark.
    Mars 3. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker. Föredragande: byråchefen i fin.dep. hovrättsrådet Henning Nitelius.

B. L.

 

    Ur Svensk författningssamling 1949.
    1. Arbetarskyddslag 3 jan. 1949.
    2. Lag 3 jan. 1949 om ändrad lydelse av 68 och 71 §§ gruvlagen d. 3 juni 1938 (nr 314).
    3. Lag 3 jan. 1949 om ändring i lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m.
    4. KK 3 jan. 1949 om ändring i byggnadsstadgan d. 30 juni 1947 (nr 390).
    15. Medicinalstyrelsens kung. 15 jan. 1949 ang. upptagningsområden för de rättspsykiatriska avdelningarna vid vissa statliga sinnessjukhus.
    26. KK 21 jan. 1949 om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ kung. d. 11 okt. 1920 (nr 692) ang. äktenskapsregistret samt av de vid samma kung. fogade formulären.
    27. KCirk till de allmänna underrätterna ang. tiden för insändande av uppgifter till äktenskapsregistret.
    32. KK 28 jan. 1949 om ändrad lydelse av 6 § 2 mom. kung. d. 17 juni 1943 (nr 521) ang. älgavgifter m. m.

B. L.

 

19—497004. Svensk Juristtidning 1949.