SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1946—1948.1

 

A. OBLIGATIONSRÄTT.

 

Betänkande med förslag till lag omtryggande av byggnadsarbetares lönefordran m. m. Norstedt. iv, 229. Ju. 1946: 62 (se SvJT 1946 s. 690).
Utredningen om föreningsjordbruk. Betänkande med förslag till lag om sambruksföreningar. V. Petterson.198 s. Jo. 1946: 70 (se SvJT 1946 s. 783).
Betänkande med förslag om utdelningsstopp och spärrkontoavsättning för aktiebolagen. Norstedt. 83 s. Fi. 1947: 84.

 

B. SAKRÄTT.

 

Lagberedningens förslag till jordabalk.1. Norstedt. 313 s. Ju. 1947: 38 (se SvJT 1947 s. 688, 1948 s. 97, 371 och 401 samt UfR 1947 s. 309—312).
Betänkande med förslag till ny lagstiftning om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet. Av Å. Braunstein. Idun. 82 s. Jo. 1947: 87 (se SvJT 1948 s. 222).

 

C. FAMILJERÄTT.

 

Ärvdabalksakkunnigas förslag till föräldrabalk. Norstedt. 192 s. Ju. 1946:49 (se SvJT 1946 s. 685).
Supplement nr 7 till Sveriges familjenamn 1920. Statens Reproduktionsanstalt. 112 s. Ju. 1947: 39.
Betänkande med förslag om upphävande av äldre giftermålsbalken. Norstedt. 72 s. Ju. 1947: 43.

 

D. SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

1. Försäkringsrätt.
Betänkande angående tjänstepensionsförsäkringens organisation. Marcus. 71 s. H. 1946: 26.
Försäkringsutredningen. Förslag till lagom försäkringsrörelse m. m. 1. Lagtext. Norstedt, iv, 150 s. H. 1946: 33.
2. Motiv. Norstedt. vj, 441 s. H. 1946: 34 (se SvJT 1946 s. 687).
Fiskredskapsförsäkring. Betänkande avgivet av fiskredskapsförsäkringsutredningen. Am. Lundquist. 69 s. Jo. 1947: 62.

 

2. Immaterialrätt.

 

Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar m. m. av betydelse för rikets försvar. Norstedt. 37 s. Ju. 1946: 25.
Betänkande med utredning och förslag angående rätten till arbetstagares uppfinningar. Norstedt. 71 s. Ju. 1946: 21.

 

3. Speciell privaträtt i övrigt.

 

Betänkande med förslag till ändrade grunder för flottningslagstiftningen m. m. Hæggström. 99 s. Jo. 1946: 3.
Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar. V. Petterson. 558 s. 2 pl. Jo. 1947: 47 (se SvJT 1947 s. 685).
Markutredningen. 1. Betänkande med förslag till vissa ändringar i expropriationslagstiftningen. Marcus. 169 s. Ju. 1948: 4 (se SvJT 1948 s. 606).

 

E. STRAFFRÄTT.

 

Betänkande med förslag till strafflagstiftning för krigsmakten. Norstedt. 268 s. Ju. 1946: 83 (se SvJT 1947 s. 201).
Återfall i brott åren 1921—1940. En statistisk undersökning av S. Groth. Norstedt. 45 s. Ju. 1947: 71.
Strafflagberedningens promemoria med förslag till lagstiftning om domstolsrätt att nedsätta eller eftergiva påföljd för brott samt om eftergift av åtal. Marcus. 43 s. Ju. 1948: 40 (se SvJT 1948 s. 609).

 

1 Föregående sammanställningar se SvJT 1927 s. 211 (1922—1926), 1929 s. 164 (1927—1928), 1931 s. 155 (1929—1930), 1933 s. 560 (1931—1932), 1935 s. 285 (1933—1934), 1937 s. 497 (1935—1936), 1939 s. 567 (1937—1938), 1942 s. 249 (1939—1941) samt 1944 s. 432 (1942—1943), 1946 s. 504 (1944—1945).

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1946—1948. 291F. PROCESSRÄTT.

 

Betänkande angående vissa organisations-, utbildnings- och tjänstgöringsfrågor vid domstolarna. Norstedt. 330 s. Ju. 1946: 57.
Betänkande angående revision av det militära rättegångsväsendet. Norstedt. 280 s. Ju. 1946: 91 (se SvJT 1947 s. 268).
Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål m. m. Norstedt. 24 s. Ju. 1947: 16 (se SvJT 1947 s. 544).

 

G. FINANSRÄTT.

 

1943 års jordbrukstaxeringssakkunniga. Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser i fråga om taxering av inkomst av jordbruksfastighet samtlag om jordbruksbokföring. Marcus. 282 s. 3 bil. Fi. 1946: 29.
1944 års skattesakkunniga. 2. Betänkande med förslag angående idrottssammanslutningars beskattning för inkomst. V. Petterson. 198 s. Fi. 1946: 56.
1945 års statsskatteberedning. Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen samt angående kvarlåtenskapsskatt m. m. Beckman. 456 s. Fi. 1946: 79.
Betänkande med förslag angående den offentliga lönestatistiken. Marcus. 115 s. Fi. 1946: 90.
1944 års allmänna skattekommitté. 2. Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående beskattning av livförsäkringsanstalter och livförsäkringstagare m. m. Marcus. 227 s. Fi. 1948: 22.
Betänkande med förslag angående pensionering genom statens pensionsanstalt av vissa icke-statliga befattningshavare. Marcus. vij, 336 s. Fi. 1948: 47.
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående taxering av vattenfallsfastighet. Norstedt. 130 s. Fi. 1948: 50.

 

H. STATSRÄTT.

 

Betänkande med förslag till förordning angående allmänt kyrkomöte m. m. Hæggström. 161 s. E. 1946: 32.
Förslag till omorganisation av justitiekanslersämbetet och inrättande av ett riksåklagarämbete. Norstedt. 54 s. Ju. 1946: 92 (se SvJT 1947 s. 132).
Förslag till tryckfrihetsförordning. Norstedt. iv. 314 s. Ju. 1947: 60 (se SvJT 1948 s. 61).
Betänkande med förslag angående riksdagens arbetsformer och därmed sammanhängande frågor. Katalog och Tidskriftstryck. 150 s. Ju. 1947: 79 (se SvJT 1948 s. 222).
Redogörelse för arbetsformerna i främmande länders parlament. Bilaga till statens offentliga utredningar 1947: 79. Katalog och Tidskriftstryck. 277 s. Ju. 1947: 80 (se SvJT 1948 s. 222).

 

I. FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

1. Allmän statsförvaltning.

 

Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civilpersonal inom statsförvaltningen.
Del 1. Kontorspersonal och amanuenspersonal. Marcus. 138 s. Fi. 1946: 66.
Del 2. Personal med teknisk utbildning m. fl. Beckman. 82 s. Fi. 1947:58.
1945 års lönekommitté.
1. Betänkande med förslag till statliga löneplaner m. m. Marcus. 240 s. Fi. 1946: 48.
2. Betänkande med förslag till statens allmänna avlöningsreglemente m. m. Marcus. 289 s. Fi. 1947: 23.
Förvaltningsförfarandet. Förberedande utredning angående reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande enskild rätt och därmed sammanhängande frågor. Av N. Herlitz. Marcus. 221 s. Ju. 1946:69 (se SvJT 1947 s. 417).
Betänkande om deltidsarbete i allmän tjänst m. m. Marcus. 199 s. Fi. 1946: 71.
Betänkande med utredning rörande riksräkenskapsverkets organisation. Marcus. 114 s. Fi. 1947: 13.
Kompetensfordringar för statliga, vissa halvstatliga och kommunala tjänstersamt sådana yrken och befattningar, för vilkas utövande kräves av statlig myndighet utfärdad behörighetsförklaring eller legitimation. V. Petterson. 288 s. S. 1947: 19.
Betänkande med förslag rörande organisation och avlöningsförhållanden m. m. vid lantmäteristyrelsen och länslantmäterikontoren. Idun. 120 s. Jo. 1948: 1.

 

2. Kommunalförvaltning.

 

Betänkande med förslag till lag om regionkommuner m. m. Beckman. 214 s. S. 1947: 30.

292 SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1946—1948.Kommunallagskommitténs betänkande med förslag angående ändringar i kommunallagarnas bestämmelser om borgerlig primärkommuns kompetens och om kvalificerad majoritet. Idun. 216, 72 s. I. 1947: 53.

 

3. Ecklesiastik förvaltning.

 

Betänkande med förslag till nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna m. m. Del 2. Sv. Tryckeri AB. iv, 216 s. E. 1946: 50.
Utredning angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Stockholm. Av E. Schalling. V. Petterson. 254 s. 1 karta. E. 1946: 51.
Betänkande med förslag till ändrad ordning beträffande vissa helgdagar. Katalog och Tidskriftstryck. 75 s. E. 1947: 27.
Utredning angående organisationen av den finska församlingen i Stockholm samt de tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg m. m. Av E. Schalling. Idun. 143 s. E. 1947: 56.
Betänkande med förslag till förordning angående kollekter. Beckman. 51 s. E. 1948: 38.
Betänkande med förslag till nya grunder för avlöningen av präster m. m. Del 1. Idun. 252 s. E. 1948: 44.

 

4. Undervisningsväsen och yrkesutbildning.

 

1941 års lärarlönesakkunniga. Betänkande med förslag till boställsordning för folkskolans lärare m. m. Marcus. 146 s. Fi. 1946: 8. Betänkande med förslag till lönereglering för övningslärare. Sv. Tryckeri AB. 370 s. Fi. 1947: 15.
1945 års universitetsberedning.
1. Docentinstitutionen. Hæggström. 62 s. E. 1946: 9.
2. Akademiska lärarbefattningarsamt anslag till den vetenskapliga utbildningen m. m. Beckman. 202 s. E. 1946: 81.
3. Universitetsbiblioteken, universitetsadministrationen m. m. Hæggström. 226 s. E. 1947: 75.
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
4. Skolpliktstidens skolformer. 2. Folkskolan. A. Allmän del. Idun. 341 s. E. 1946: 11.
4. Skolpliktstidens skolformer. 2. Folkskolan. B. Förslag till undervisningsplaner. Idun. 253 s. E. 1946: 15.
4. Skolpliktstidens skolformer. 4. Realskolan. Praktiska linjer. Idun. 193 s. E. 1946: 14.
6. Skolans inre arbete. Synpunkter på fostran och undervisning. Idun. 194 s. E. 1946: 31.
7. Radio och film i skolundervisningen. Idun. 64 s. E. 1946: 72.
8. Utredning och förslag rörande vissa socialpedagogiska anordningar inom skolväsendet. Idun. 148 s. E.1947: 11.
9. Gymnasiet. Idun. 622 s. E. 1947:34.
10. Flickskolan. Idun. 253 s. E.1947: 49.
Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m.
Del 1. Beckman. 216 s. E. 1946: 12.
Del 2. Hjälpkrafterna. Beckman. 94 s. E. 1946: 87.
Del 3. Tandläkarinstitutens organisation m. m. Beckman. 166 s. E. 1947: 9.
Socialutbildningssakkunniga. 2. Utredning och förslag rörande statsvetenskapliga examina m. m. Hæggström. 127 s. E. 1946: 30.
Utredning rörande sexualundervisningen i högre skolor jämte förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i högre skolor. Hæggström. 103 s. 4 pl. E. 1946: 55.
Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m. m. Hæggström. 180 s. E. 1946: 74.
De medicinska högskolornas organisationskommitté.
1. Organisatoriska åtgärder till främjande av medicinsk forskning. Idun.(2), 235 s. E. 1946: 76.
2. Organisatoriska åtgärder till främjande av medicinsk forskning. Idun. 126 s. E. 1947: 66.
Naturvetenskapliga forskningskommittén. 2. Förslag till reformer rörande doktorsavhandlingar och annan publiceringsverksamhet inom naturvetenskaperna. Den marinbiologiska forskningen. Utbildningen av laboratoriebiträden. Idun. 114 s. E. 1946: 77.
Betänkande med förslag till geofysiskt observatorium i Kiruna m. m. Idun. 64 s. K. 1947: 6.
1945 års akademikerutredning. Norstedt. 64 s. E. 1947: 25.
Betänkande med förslag angående utbildning av befäl för handelsflottan m. m. Idun. 264 s. H. 1947: 31.
Betänkande om granskning och antagning av läroböcker. Hæggström. 137 s. E. 1947: 51.
Utredning med förslag angående utbildning av lärare för industri och hantverk vid anstalter för yrkesundervis

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1946—1948. 293ning m. m. Hæggström. 173 s. E. 1947: 55.
Betänkande med förslag angående forsknings- och försöksverksamheten samt undervisningen på mejerinäringens område m. m. Beckman. (2) 205 s. Jo. 1947: 59.
Betänkande och förslag rörande dövstumsundervisningen. Idun. 340 s. E. 1947: 64.
Betänkande med förslag angående utbyggnad av lantbruks-, skogs- och veterinärhögskolorna. Idun. 324 s. Jo. 1947: 67.
Betänkande med utredning och förslag angående utbildningen av lantmätare och lantbruksingenjörer. Beckman. 243 s. E. 1947: 68.
1946 års hjälp- och särklasslärarutredning. Utbildning av lärare för utvecklingshämmade och svårfostrade barn jämte förslag till inrättande av ett statens speciallärarinstitut. Katalog och Tidskriftstryck. 130 s. I. 1947: 69.
Trädgårdsundervisningen. Norstedt. 200 s. Jo. 1948: 5.
1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Hæggström. xvj, 561 s. E. 1948: 27.
Betänkande med förslag till nya mellaninstanser för folkskoleväsendet. Katalog och Tidskriftstryck. 129 s. E. 1948: 28.
Betänkande och förslag angående studentsociala stödåtgärder. Katalog och Tidskriftstryck. 292 s. E. 1948: 42.
Utredning och förslag rörande organisationen av den farmaceutiska undervisningen och därmed sammanhängande frågor. Gummesson. 250 s. E. 1948:46.
Betänkande med förslag angående yrkesutbildning inom jordbruk och skogshantering. Beckman 224 s. Jo. 1948: 49.

 

5. Andlig odling i övrigt.

 

Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Del 1. Allmänt folkbildningsarbete. Beckman. 254. s. E. 1946: 68.
Ungdomens fritidsverksamhet. Ungdomsvårdskommitténs betänkande del 4. V. Petterson. 392 s. Ju. 1947:12 (se SvJT 1947 s. 543).
Stöd åt utvecklingshämmad ungdom. Ungdomsvårdskommitténs betänkande del 5. V. Petterson. 144 s. Ju. 1947: 17 (se SvJT 1947 s. 543).
Ungdomen och arbetet. Ungdomsvårdskommitténs betänkande 6. Idun. 317 s. Ju. 1948: 21.
Betänkande angående kommunal upplysningsverksamhet. V. Petterson. 145 s. I. 1947: 76.
Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Del 2. Estetiskt folkbildningsarbete. Beckman. 200 s. E. 1948: 30.

 

6. Politi.

 

Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst.
1. Betänkande angående flyktingars behandling. Beckman. 500 s. S. 1946: 36.
2. Betänkande angående utlämnande av uppgifter om flyktingar. Beckman. 197 s. S. 1946: 93.
3. Betänkande angående säkerhetstjänstens verksamhet. Norstedt. 490 s., 1 pl. I. 1948: 7.
Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren 1939—1945. Norstedt. 270 s. S. 1946: 86.
Polisen och allmänheten. Betänkande med förslag till tjänstereglemente för polisväsendet. Idun. 126 s. I. 1947:45 (se SvJT 1947 s. 688).

 

7. Socialpolitik och ekonomisk politik.

 

Dödföddheten och tidigdödligheten i Sverige. Dess samband med nativitetsminskningen och dess förhållande vid olika former av förlossningsvård samt dess socialmedicinska och befolkningspolitiska betydelse. Av C. Gyllenswärd. Beckman. 115 s. S. 1946: 2.
Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m. V. Petterson. 351 s. S. 1946: 5.
Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m. Bilagor. Beckman. 153 s. S. 1946: 6.
Utredning om utbetalningen av barnbidragen. V. Petterson. 100 s. S. 1946: 89.
Investeringsutredningens betänkande med utredning rörande personal- och materielresurser m. m. för genomförande av ett arbetsprogram enligt avutredningen tidigare framlagt förslag. Marcus. 72 s. Fi. 1946: 13.
Den familjevårdande socialpolitiken. Beckman. 132 s. S. 1946: 17.
Betänkande med förslag rörande den ekonomiska försvarsberedskapens framtida organisation. Idun. 92 s. Fo. 1946: 19.

294 SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1946 —1948.Socialvårdskommitténs betänkande.
12. Utredning och förslag angående moderskapsbidrag. Beckman. 115 s. S. 1946: 23.
13. Förslag angående folkpensioneringens administrativa handhavande m. m. V. Petterson. 114 s. S. 1946:37.
14. Utredning och förslag angående ålderdomshem m. m. Beckman. 88 s. S. 1946: 52 (se SvJT 1946 s. 601).
15. Utredning och förslag angående särskilda barnbidrag och bidragsförskott m. m. V. Petterson. 114 s. S. 1947: 21.
16. Utredning och förslag angående lag om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Beckman. 532 s. S. 1948: 39.
Betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1946/47 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten. Marcus. vij, 378 s. Fi. 1946: 27.
Bilagor till betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1946/47 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten. Marcus. 95 s. Fi. 1946: 28.
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkanden.
1. Förslag till effektiviserad kurators- och arbetsförmedlingsverksamhet för partiellt arbetsföra m. m. Katalog- o. Tidskriftstryck. 200 s. S. 1946: 24.
Bilaga nr 2, Arbetsterapi, ett led i sjukvården. Av E. Severin. Statens Reproduktionsanstalt. 54 s. S. 1946:65.
2. Förslag angående yrkesvägledning och yrkesutbildning för partiellt arbetsföra m. m. Katalog och Tidskriftstryck. 324 s. S. 1947: 18.
3. Statens sjukhusutrednings av år 1943 betänkande. 3. Utredningar och förslag angående sysselsättnings- och arbetsterapi vid vissa sjukhus och vårdanstalter m. m. Katalog ochTidskriftstryck. 176 s. 8 pl. I. 1947:44.
4. Förslag angående partiellt arbetsföras anställning i allmän tjänst. Katalog och Tidskriftstryck. 132 s. S. 1948: 11.
5. Särskilda åtgärder för partiellt arbetsföras sysselsättande m. m. Katalog och Tidskriftstryck. 393 s. S 1948: 54.
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
Del 6. Tiden juli 1944—juni 1945. Idun. 476 s. Fo. 1946: 35.
Del 7. Tiden juli 1945—juni 1946. Idun. 449 s. Fo. 1947: 41.
Del 8. Tiden juli 1946—juni 1947. Av K. Åmark. Idun. 394 s. Fo. 1948:26.
Sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation.
Del 1. Den offentliga arbetsförmedlingen under krigsåren. V. Petterson. 390 s. Fi. 1946: 44.
Del 2. Den offentliga arbetsförmedlingens framtida organisation. Motiv och förslag. V. Petterson. 189 s. Fi. 1946: 51.
Betänkande om befolkningspolitikens organisation m. m. Beckman. 70 s. S. 1946: 53.
Betänkande med förslag till lag om skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete m. m. Almqvist & Wicksell, Uppsala. 867 s. S. 1946: 60.
Betänkande med förslag angående kommunernas bidrag till fokpensionskostnaderna. Idun. 95 s. S. 1946: 82.
Betänkande med förslag till organisation av tillsynen å arbetarskyddslagstiftningen m. m. 2. Almqvist & Wiksell, Uppsala. 221 s. S. 1946: 88.
Kollektiv tvätt. Betänkande med förslag att underlätta hushållens tvättarbete. Hæggström. xv. 284 s. S. 1947: 1.
Betänkande rörande ett centralt arbetsmarknadsorgan. Norstedt. 220 s. S. 1947: 24.
Slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen. Del 2. Saneringen av stadssamhällenas bebyggelse. Organisationen av låne- och bidragsverksamheten för bostadsändamål. Idun. 598 s. S. 1947: 26.
Välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn. Hæggström. 118 s. H. 1947: 29.
Betänkande angående familjeliv och hemarbete. Beckman. 320 s. S. 1947: 46.
Arbetstidsutredningens betänkanden.
Del 1. Arbetare under jord i gruva och stenbrott. Idun. 60 s. S. 1947: 65.
Del 2. Treskiftsarbetare och tunnelarbetare. Marcus. 201 s. S. 1948: 51.
Råd och anvisningar rörande utformning av ålderdomshem, hem för kroniskt sjuka, vårdhem för lättskötta sinnessjuka samt folktandvårdspolikliniker. Idun. 56 s. 9 pl. S. 1947: 74.
Betänkande med förslag till ändrad butikstängningslagstiftning. Norstedt. 148 s. I. 1948: 3.
Förslag till sjöarbetstidslag. Hæggström. 101 s. H. 1948: 16.
Betänkande med förslag till lag om nykterhetsvård m. m. Marcus. 334 s.,

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1946 —1948. 2956 pl. I. 1948: 23 (se SvJT 1948 s. 385).
Svenskt långtidsprogram 1947—1952/53. Beckman. 51 s. H. 1948: 45.

 

8. Hälso- och sjukvård.

 

Betänkande angående den centrala organisationen av det civila medicinal- och veterinärväsendet. Idun. 361 s. S. 1946: 20.
Betänkande med utredning och förslag angående löneställningen för viss statsanställd sjukvårds- och ekonomipersonal m. m. V. Petterson. 223 s. Fi 1946: 67.
Betänkande angående ett rikssjukhus i Norrland (»Norrlandssjukhuset»). Katalog och Tidskriftstryck. 233 s. I. 1947: 70.
Statens sjukhusutredning av år 1943. Betänkande 2 angående den lasarettsanslutna B-sjukvården jämte anstaltsvården av kroniskt sjuka. Beckman. 120 s. I. 1947: 61. Betänkande 4. Synpunkter och förslag rörande sinnessjukvården. Beckman. 195 s. I. 1948: 37.
Den öppna läkarvården i riket. Idun. 411 s. I. 1948: 14.
Bilagor till medicinalstyrelsens utredning om den öppna läkarvården i riket. Idun. 393 s. I. 1948: 24.
Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. 1. Kihlström. 228 s. I. 1948: 17.
1943 års sockersjukutrednings betänkande angående sockersjukvården i riket. Idun. 191 s. I. 1948: 33.
Betänkande med utredning och förslag rörande ortoped- och vanförevårdens organisation. Katalog och Tidskriftstryck. 192 s. I. 1948: 41.
Betänkande angående statsbidragssystemet för den slutna kroppssjukvården. Norstedt. 200 s. I. 1948: 48.
Betänkande med förslag angående folktandvårdens organisation m. m. Marcus. 149 s. I. 1948: 53.

 

9. Näringsväsen.

 

a) Allmänt näringsväsen.
Elkraftutredningens redogörelser.
1. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Inledande översikt. Sv. Tryckeri AB. 84 s. K. 1947: 3.
2: 8—40. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av
elektrisk kraft. Kalmar län, Gotlands län och Blekinge län. Beckman. 68 s. K. 1947: 48.
2: 11. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Kristianstads län. Beckman. 40 s. K. 1947: 40.
2: 12. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Malmöhus län. Beckman. 43 s. K. 1947: 35.
2: 13—14. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Hallands län samt Göteborgs och Bohus län. Beckman.67 s. K. 1947: 57.
2: 15. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Älvsborgs län. Beckman. 48 s. K. 1947: 20.
2: 25. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Norrbottens län. Beckman. 41. s. K. 1947: 54.
2: 5. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Östergötlands län. Beckman. 42 s. K. 1948: 25.
2: 6—7. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Jönköpings län och Kronobergs län. Beckman. 75 s. K.1948: 6.
2: 16. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft, Skaraborgs län. Beckman. 48 s. K. 1948: 15.
Möbler. Betänkande avgivet av 1946 års möbelutredning. Stockholms Bokindustri AB. 368 s. H. 1947: 52.
Betänkande med förslag till standardtariffer för detaljdistribution av elektrisk kraft. Hæggström. 126 s. K. 1947: 4.
1945 års bankkommitté. Betänkande med förslag till omläggning av den statliga kreditgivningen för bostads- och jordbruksändamål till en statlig kreditgarantigivning. Norstedt. 74 s. Fi. 1947: 86.
Utredning rörande skogstillgångarna och skogsindustriernas råvaruförsörjning i övre och mellersta Norrland m. m. Kihlström. 200 s. Jo. 1948: 32.

296 SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1946—1948.b) Jordbruk och fiske.
Betänkande angående forsknings- och försöksverksamheten på jordbrukets område i Norrland. V. Petterson.133 s. Jo. 1946: 16.
Betänkande angående organisationen av försöksverksamheten på jordbrukets område. Katalog och Tidskriftstryck. 252 s. Jo. 1947: 42.
PM angående utvecklingsplanering på jordbrukets område. Marcus. 252 s. Jo. 1946: 18.
Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken.
Del 1. Idun. 282 s. Jo. 1946: 42.
Del 2. Idun. 606 s. Jo. 1946: 46.
Del 3. Bilagor. Idun. 149 s. Jo. 1946: 61.
Den svenska växtodlingens utvecklingstendenser samt dess inriktande efter kriget. Av Å. Åkerman. Idun. 106 s. Jo. 1946: 39.
Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaveln m. m. Norstedt. 94 s. Fö. 1946: 45.
Rationalitetsvariationerna inom det svenska jordbruket. Av L. Nanneson. Idun. 84 s. Jo. 1946: 47.
Betänkande med förslag till ny lagstiftning om uppsikt å jordbruk. Beckman. 160 s. Jo. 1946: 64.
Jordbruksbefolkningens möjligheter till sysselsättning utom jordbruket. Av S. Grundström. Idun. 192 s. Jo. 1946: 78.
Utredning angående vissa lägenhetsupplåtelser å kronomark i Norrlands fjälltrakter. Marcus. 87 s. Jo. 1946: 80.
Betänkande med förslag till en utökad köttkontroll m. m. Idun. 71 s. 1 karta. Jo. 1946:85.
Betänkande angående fiskerinäringens efterkrigsproblem samt den prisreglerande verksamheten på fiskets område. Antonsons, Göteborg. 325 s. Jo. 1947: 2.
Betänkande med förslag angående lantmäteripersonalens organisation samt avlöningsförhållanden m. m. Marcus.132 s. Jo. 1947: 7.
Betänkande med förslag angående fiskets administration m. m. Kihlström. 155 s. Jo. 1947: 8.
Redogörelse i sammandrag för utredning rörande planering av jordbruket och skogsbruket i Nedertorneå kommun. V. Petterson. 177 s. 6 pl. 1 karta. Jo. 1947: 33.
Betänkande med förslag till byggande av fiskehamnar. Beckman. 276 s. K. 1947: 63.
Rekommendationer för konstruktiv beräkning av jordbruksbyggnader. V. Petterson. 38 s. S. 1947: 77.
Sociala jordbrukskreditutredningen. Betänkande med förslag till ordnandet av den sociala jordbrukskreditgivningen m. m. V. Petterson. 160 s. Jo. 1947: 82.
Jordbrukets maskinhållning. Beckman. 157 s. Jo. 1947: 83.
Betänkande med utredning och förslag rörande organisationen av verksamheten för jordbrukets yttre och inre rationalisering. Idun. 220 s. Jo. 1948: 2.
Statens trädgårdsförsök. Norstedt. 75 s. Jo. 1948: 12.
Betänkande med förslag angående artificiell inseminationsverksamhet bland nötkreatur. Katalog och Tidskriftstryck. 118 s. Jo. 1948: 36.
Betänkande med förslag angående mjölkboskapskontroll. Katalog och Tidskriftstryck. 149 s. Jo. 1948: 52.

 

c) Skogsbruk.

 

Betänkande med förslag till skogsvårdslag m. m. Marcus. 430 s. Jo. 1946: 41.
Betänkande med förslag till lag om virkesmätning m. m. Marcus. iv, 128 s. Jo. 1946: 63.
Utlåtande rörande metoder och materiel vid skogsbrandsläckning. Marcus. 142 s. K. 1946: 73.
Vid andra riksskogstaxeringen av Norrland åren 1938—42 använd metodik och härom vunna erfarenheter. Redogörelse avgiven av 1937 års riksskogstaxeringsnämnd. V. Petterson. 205 s. Jo. 1947: 36.
1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande. Del 1. Utredning rörande bostads- och levnadsförhållandenapå hemmansskogarna med förslag till åtgärder för bostadsbeståndets komplettering och förbättrande. Idun. 301 s. S. 1947: 37.

 

d) Industri, handel och sjöfart m. m.
Betänkande med förslag till ordnande av kreditgivnings- och rådgivningsverksamhet för hantverk och småindustri samt bildande av företagarnämnder. Marcus. 144 s. H. 1946: 22.
Betänkande angående hantverkets och småindustriens befrämjande. Marcus. 192. s. H. 1946: 40.
Handeln med olja. Betänkande med förslag avgivet av oljeutredningen 1945. Hæggström. 343 s. 4 pl. Fo. 1947: 14.
Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning angående handel med skrot, lump och begagnat gods. Sv. Tryckeri AB. 125 s. H. 1947: 22.

VENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1946 —1948. 297Stuveriverksamheten i svenska hamnar. Hæggström. 110 s. H. 1947: 28.
Utredning med synpunkter på sågverksdriften i Norrland och förslag angående inrättande av en central sågverksskola. V. Petterson. 150 s. 1 karta. Jo. 1947: 32.
Sysselsättningsförhållandena inom varuhandeln. Beckman. 197 s. E. 1947: 50.
Betänkande angående åtgärder mot spekulation i vattenkraft m. m. Idun. 129 s. Ju. 1947: 81.
Betänkande med förslag till ny Kungl. Maj:ts förordning angående explosiva varor m. m. Norstedt. 231 s. H. 1948: 8.
Den svenska spritfabrikationen och dess avsättningsförhållanden. Marcus. 95 s. Fi. 1948: 19.
Betänkande rörande vissa utrikeshandelsfrämjande åtgärder. Marcus. 96 s. H. 1948: 29.

 

e) Kommunikationsväsen.
Betänkande angående rundradion i Sverige. Dess aktuella behov och riktlinjer för dess framtida verksamhet. Norstedt. 167 s. K. 1946: 1.
Betänkande med förslag till omorganisation av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. m. Katalog- o. Tidskriftstryck. 217 s. K. 1946: 10.
Betänkande med förslag till verkstadsorganisation för väg- och vattenbyggnadsväsendet. Sv. Tryckeri AB. (2), 105 s. K. 1946: 43.
Betänkande med förslag rörande utbyggnad av civila flygplatser m. m. Idun. 153 s. 1 karta. K. 1946: 58.
Betänkande angående vissa åtgärder till förbättrande av transportförhållandena i Norrland. V. Petterson. 200 s. K. 1946: 84.
Betänkande angående klassificering av trafikanstalterna vid post- och telegrafverken samt statens järnvägar. V. Petterson. 44 s. K. 1947: 78.
Betänkande med förslag rörande vissa frågor avseende det inrikes trafikväsendet. Beckman. 299 s. K. 1947:85.
Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar. Del 3. Smalspåriga järnvägar i Östra Småland och Östergötland. Idun. 243 s. K. 1948: 9.
Betänkande angående skärgårdstrafiken m. m. V. Petterson. 424 s. K. 1948: 10.
Betänkande angående statens järnvägars organisation. Del 1. Den centrala ledningen. Katalog och Tidskriftstryck. 55 s. K. 1948: 13.
Betänkande rörande vägnämndernas och länsvägnämndernas arbetsuppgifter m. m. Beckman. 56 s. K1948: 18.
Betänkande med förslag till åtgärder för höjande av trafiksäkerheten. Kihlström. 413 s. K. 1948: 20.
Betänkande med förslag angående isbrytningens ordnande längs Norrlandskusten m. m. Idun. 100 s., 1 karta. H. 1948: 31.
Betänkande med förslag till vägtrafikförordning m. m. Marcus. 328 s. K. 1948: 34.
Förslag rörande förbättring av statens järnvägars bostadsbestånd. V. Petterson. 100 s. K. 1948: 35.
Biltraktorn. En undersökning rörande ett för jordbruket och försvaret gemensamt drag-, last- och personfordon. Del 1. Idun. 156 s., 4 pl. Fö. 1948: 43.

 

10. Försvarsväsen.
Betänkande med förslag angående uniformspliktens omfattning för viss personal vid försvarsväsendet. v. Petterson. 59 s. Fö. 1946: 4.
Betänkande och förslag rörande åtgärder för att begränsa antalet kontraktsanställt manskap inom krigsmakten. Beckman. 136 s. Fö. 1946: 7.
Betänkande med förslag rörande officersutbildningen inom armén m. m. Hæggström. xv, 504 s. Fö. 1946: 38.
Betänkande med förslag angående hemvärnet. Beckman. 157 s. 1 bil. Fö. 1946: 59.
Betänkande och förslag angående förhållandet mellan befäl och meniga inom krigsmakten m. m. Beckman.301 s. Fö. 1946: 75.
Försvarets tjänsteförteckningssakkunnigas betänkande. Förslag till lönegradsplaceringar, tjänstebenämningar m. m. V. Petterson. 193 s. Fi. 1946:94.
Betänkande med förslag angående lönereglering för fast anställt manskap vid försvaret m. m. V. Petterson. 132 s. Fö. 1946: 95.
1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande. Del 2. Beckman. 170 s. Fö. 1947: 5.
Betänkande med förslag rörande civilförsvarets organisation m. m. Beckman. 262 s. S. 1947: 10.
Betänkande med förslag angående försvarets organisation.
Del 1. Beckman. 823 s. Fö. 1947: 72.
Del 2. Särskilda yttranden. Beckman. 108 s. Fö. 1947: 73.
 

S. W.