Ny lag om hyresreglementering i Finland. För att stävja det missbruk, som uppkommit vid tillämpningen av den s. k. maktlagen å hyresförhållandena, i det att hyrorna bibehållits vid nära nog förkrigsnivå, medan alla övriga priser stigit mångdubbelt, antog riksdagen förlidne dec. en särskild lag om hyresreglementering. Däri stadgas att hyror och med dem jämförbara utgifter och ersättningar skola fastställas så att de täcka fastighetens räntor, förvaltnings- och underhållskostnader. Denna höjning av hyrorna skall ske gradvis för att ej oskäligt betunga hyresgästerna. Uppsägningsrätt medgives hyresvärd, om han eller hans barn oundgängligen äro i behov av bostad och han under fyra års tid varit ägare till huset eller de aktier, vilkas innehav medför rätt till huset eller viss lägenhet. Även annars kan han uppsäga hyresgästen för såvitt han till dennes bruk ställer en godtagbar lägenhet. I det fall att huset skall ombyggas eller en bostadslägenhet uppdelas i mindre delar är uppsägning likaså tillåten. För att stimulera byggnadsverksamheten ha alla nybyggnader och nyinredda lägenheter i gamla byggnader, som bli färdiga efter d. 1 jan. 1949, befriats från all reglementering. Regeringen är ålagd att bringa den nya lagens bestämmelser i verkställighet senast d. 31 mars 1949.

G. F-g.

 

    Högsta förvaltningsdomstolen i Finland firade vid ett festplenum d. 15 dec. 1948 trettioårsminnet av sin tillkomst. Till högtidstillfället hade infunnit sig utom domstolens samtliga medlemmar och tjänstemän republikens president J. K. Paasikivi, domstolens förste president, sedermera republikens president K. J. Ståhlberg, riksdagens talman jur. dr U. Kekkonen, justitieministern jur. dr T. Suontausta, inrikesministern A. E. Simonen, justitiekanslern T. Tarjanne, juridiska fakultetens dekanus prof. V. K. Merikoski och prodekanus prof. A. Rekola m. fl.
    Högsta förvaltningsdomstolens president jur. dr U. J. Castrén hälsade gästerna välkomna och lämnade i ett intressant anförande uppgifter om domstolens verksamhet under de gångna åren. Justitieministern

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 305Suontausta framförde regeringens hälsning, och å juridiska fakultetens vägnar talade prof. Merikoski, Förvaltningsrådet M. Aura höll ett instruktivt föredrag om innebörden av stadgandet i 5 § lagen d. 22 juli 1918 om Högsta förvaltningsdomstolen att, där Högsta förvaltningsdomstolen finner besvär gälla fråga, vars avgörande i huvudsak beror på bedömandeav besluts eller åtgärds ändamålsenlighet, målet skall överlämnas till regeringens avgörande.
    Vid tillfället i fråga avtäcktes ett av kostnären Emil Rautala på uppdrag av regeringen utfört porträtt av presidenten Castrén. Avtäckningstalet hölls av förvaltningsrådet Aura, som därvid framhöll de stora förtjänster presidenten Castrén inlagt om Högsta förvaltningsdomstolen och den förvaltningsrättsliga lagskipningen. Presidenten Castrén har, med undantag av den tid han hösten 1944 fungerade som statsminister, oavbrutet handhaft presidentbefattningen sedan d. 28 dec. 1929. Högsta förvaltningsdomstolens plenisal prydes nu av porträtt av domstolens samtliga presidenter: Ståhlberg, H. V. Rautapää, K. G. Söderholm och Castrén. Efter festplenum bjöds på kaffe.
    D. 17 dec. hade justitieministern och fru Suontausta i anledning av att såväl Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen under året firat sitt trettioårsminne inviterat nämnda domstolars presidenter och ledamöter jämte damer till en festmiddag i statsrådets festvåning. Tal höllos därvid av justitieministern Suontausta, presidenterna Oskar Möller och Castrén, förvaltningsrådet Aarne Saarialho och justitierådet Y. J. Hakulinen.

R. B—n.