Föreningen Sveriges landsfogdar har under år 1948 hållit tre sammanträden i Stockholm, nämligen d. 23—24 jan., d. 30 sept. och d. 4 dec. och därvid överlagt om åtskilliga spörsmål berörande landsfogdarnas verksamhet. Styrelsen består av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Österdahl, v. ordf., Allan Grauers, sekr., Gerhard von Sydow, kassaförvaltare, och Anders Holmström med landsfogdarna Curt d'Orchimont, Alvar Ekstrand och Alf Eliason såsom suppleanter. Revisorer äro landsfogdarna Sven Sandwall och Stig Kaijser.
    Antalet medlemmar i föreningen är 29.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av följande personer: försäkringsdirektören, f. d. revisionssekreteraren William Hemberg, ordf., hovrättsrådet Erik Zethelius, v. ordf., ombudsmannen Harry Enell, sekr., prof. Phillips Hult, chefsombudsman Ebbe Jacobsson, advokaten Sten Lindskog, prof. Seve Ljungman och direktören Hugo Hellqvist. Styrelsesuppleanter äro direktörsassistenterna Harry Molén och Jeppe Lindström. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och försäkringsdirektören Harald Folke.
    Under år 1948 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 30 jan. av jur. kand. Knut Andersson om »Kvarlåtenskapsskatt och livförsäkring», d. 16 april av häradshövdingen S. Folkard von Scherling om »Om försäkring för skada till följd av luftfart», d. 29 sept. av ombudsmannen i Thulebolagen Hans Herrlin om »Arbetstagares rätt till skadestånd av arbetsgivare utöver ersättningen enligt 1916 års lag» samt d. 26 nov. av jur. kand. Göran Almgren om »Livförsäkringsbrevet såsom värdepapper. Några synpunkter.»
    Föreningen har 203 aktiva och 35 passiva medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under år 1948 haft två sammanträden. D.12 mars höll prof. Carsten Welinder föredrag över ämnet »Rätten och den ekonomiska politiken.» D. 5 nov. hölls ordinarie årssammanträde, varvid borgmästaren Erik Bendz kåserade om intryck från en studieresa i Frankrike. Styrelsen består av advokaten jur. dr. Karl Hillgård, ordf., borgmästaren Bendz, v. ordf., häradshövdingen Anton Rundqvist, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförvaltare, landssekreteraren Robert Magnusson samt rådmannen Åke Svensson, sekr. och klubbmästare, med häradshövdingen John Samuelson och landsfogden Nils Eklund såsom suppleanter. Föreningen räknar 63 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under året haft fyra sammanträden. Vid tre av dessa höllos föredrag, nämligen d. 5 mars av skattedirektören K. G. A. Sandström över ämnet »Om kvarlåtenskapsskatt», d. 9 april av lagmannen Hugo Wickström över ämnet »De blandade domstolarna i Egypten» och d. 3 dec. av prof. Per Olof Ekelöf över ämnet »Partsaktivitet och process-

NOTISER. 313ledning enligt nya RB». Vid sammanträde d. 10 juni förekom diskussion rörande tillämpningen av nya RB med inledningsanförande av rådmannen Gösta Wilkens. D. 3 och 4 sept. hade klubben besök av ett 50-tal medlemmar av Juridisk Forening for Nordjylland och blev därmed i tillfälle uppfylla en länge närd önskan att återgälda en inbjudan från den danska broderföreningen, som år 1939 mottog ett stort antal göteborgsjurister såsom gäster. Under det danska besöket förekom visning av rådhuset under ledning av rådmannen Herman Baagøe samt av hovrättens lokaler, som presenterades av lagmannen Wickström.
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 3 dec. advokaten Sven Colleen, ordförande, lagmannen Hugo Wickström, v. ordf. assessorn Artur Arnström, sekr., assessorn Ingvar Vrang, kassaförvaltare, assessorn Sven Lampers, bibliotekarie, och advokaten Arne Jörgensen, sexmästare. Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 368.