Örebro läns juristförening har under år 1948 haft två sammanträden.Vid årsmötet d. 23 april höll hovrättsrådet Bengt Lassen föredrag över ämnet: »Aktuella spörsmål vid tillämpningen av den nya processordningen. »Vid sammanträde d. 24 nov. förekom föredrag av prof. Seve Ljungman om »Expropriationsersättning och oförtjänt värdestegring — ett aktuellt lagstiftarproblem.» Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Gunnar Ramstedt, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, landssekreteraren Elis Almgren, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Magnus Wistrand. Föreningen har 75 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening firade d. 26 nov. 1948 sitt tjugofemårsjubileum å stadshotellet i Västerås i närvaro av bland andra föreningens hedersledamot, f. d. landshövdingen Walter Murray. Tal hölls av föreningens ordf., borgmästaren Olov Rylander. Efter middagen höll advokaten Axel Hemming-Sjöberg ett kåserande föredrag om »Igenkännandets problem, ett vittnespsykologiskt spörsmål, belyst av rättsfall». Föredrag ha i övrigt under året hållits, d. 12 mars av länsassessorn Ivan Belinki om »Kvarlåtenskapsskatten» och d. 15 okt. av justitierådet Nils Beckman över ämnet »Om brott mot staten och allmänheten» varjämte en rättsfallsdiskussion förekommit med advokaten Frithiof Hydbom som inledare. Föreningens styrelse har under året utgjorts av borgmästaren Olov Rylander, ordf., polismästaren Helge Hellekant, v. ordf., rådmannen Folke Höijer, sekr., länsassesorn Ivan Belinki, kassaförvaltare, ombudsmannen Nils Holmer, klubbmästare, advokaten Carl Waller och kommunalborgmästaren Olle Enhörning.
    Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 80.

 

    Dalarnas juristförening har under år 1948 hållit två sammanträden. D. 5 juni hölls i Falun ordinarie årssammanträde, därvid tingssekreteraren Sten Rudholm talade över ämnet »Gammal engelsk process och ny svensk». D. 20 nov. hölls extra sammanträde i Falun, vid vilket hovrättsrådet Herved af Trolle talade om det inom lagberedningen pågående arbetet med omfor-

314 NOTISER.mandet av lagreglerna rörande lagfart och inteckning. — Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Ernst Leche, ordf., borgmästaren Gustav Geete, v. ordf. samt advokaten Thore Landberg, rådmannen Gunnar Hallert och advokaten Torsten Ljungquist. — Föreningen har för närvarande cirka 40 medlemmar.