Gefleborgs läns juristförening har under år 1948 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträdet i januari höll byråchefen Gustaf Lindencrona föredrag äver ämnet »Decentralisering inom statsförvaltningen», varefter följde diskussion. Vid årsmötet i maj höllos diskussioner rörande erfarenheterna från processreformens första tid samt ev. tjänstedräkt för domare, åklagare och advokater. Vid sammanträdet i november hölls diskussion i frågan om målsäganden enligt nya RB. Styrelsen består av advokaten Curt Ekdahl, ordf., advokaten Léon Ståhlberg, sekr. och kassaförvaltare, landssekreteraren Gösta Finngård, borgmästaren Axel Bäckman och rådmannenYngve Bjerström med landsfogdeassistenten Erik Sahlin och stadsombudsmannen Stig Cedergren såsom suppleanter. Föreningen har 51 medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under år 1948 hållit ett sammanträde samt en sammankomst med damer. Vid årssammanträdet d. 19 juni utsågos till styrelseledamöter i klubben: hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km Karlsson, v. ordf., häradshövdingen Nils G. Fröding, sekr. och kassör, landssekreteraren Gunnar Nilsson samt advokaterna Ragnar Reimers och Henrik Lindblom. Till styrelsesuppl. valdes häradshövdingen Herbert Beckman, advokaten Albert Hansson, borgmästaren Åke von Schultz och hovrättsassessorn Carl-Gustaf Asplund. Vid sammanträdet diskuterades erfarenheter ifråga om nya rättegångsbalken efter inledningsanförande av häradshövdingen Km Karlsson. — Klubben har ett 50-tal medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1948 haft ett ordinarie sammanträde. Föredrag har hållits av stadsfiskalen Kjell Sandberg över ämnet: »Några intryck från studier av norskt rättegångsväsen». Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt advokaten Dieden Cappelen Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppl. Klubbmästare är rådmannen Åke Jansler. Klubben har 44 medlemmar.

 

    Västerbottens juristförening har under år 1948 hållit 7 sammanträden. Vid dessa ha föredrag hållits över något aktuellt ämne antingen av någon inbjuden eller av någon föreningsmedlem. Diskussion har följt. Ett stort antal av föreningens medlemmar deltogo d. 12—13 juni i juristmöte i Umeå, anordnat av Övre Norrlands juristförbund. Styrelsen utgöres av häradshövdingen Johan Wandén, ordf., landsfogden Erland Strandmark, v. ordf. och sekr., advokaten Rudolf Ahlgren, skattmästare, borgmästaren Arne Fallenius och numera häradshövdingen Jerker Utterström.
    Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Norrbottens juristförening avhöll sitt årsmöte i samband med Övre Norrlands juristförbunds årsmöte i Umeå d. 12 juni 1948. Till ordf. valdes

NOTISER. 315häradshövdingen Einar Holm, Gällivare, v. ordf. kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, sekr. e. o. länsbokhållaren K. E. Hansén, Luleå, samt klubbmästare jur. kand. Ulf Lindqvist, Boden. Föreningen har c:a 60 medlemmar.