Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1948 sammanträtt fyra gånger. Vid sammanträdena ha förekommit huvudsakligast föreningsangelägenheter. D. 21 maj 1948 avhölls å Stora hotellet i Jönköping gemensam sammankomst med Jönköpings Juridiska Förening, varvid hovrättsrådet Bengt Lassen höll föredrag över ämnet »Några frågor vid till lämpningen av nya rättegångsbalken».
    Styrelsen för verksamhetsåret 1948—1949 utgöres av e. o. assessorn Emanuel Walberg, ordf., e. o. assessorn Ulf Norén, v. ordf., tingssekreteraren Bertil Olsén, sekr. och kassaförvaltare, adj. ledamoten Knut Ahlbom och e. fiskalen Per-Gunnar Blomdahl med e. o. assessorn Nils Berglund och e. fiskalen Nils-Göran Lejefors som suppleanter.
    Medlemsantalet har i följd av tillkomsten av hovrätten för Västra Sverige nedgått till omkring 90.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under år 1948 sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde d. 27 febr. höll justitierådet Hjalmar Karlgren föredrag om »Osjälvständiga stiftelser», d. 2 april talade prof. Ivar Agge om »Ett och annat om straffdomarens uppgift», d. 29 april höll justitierådet Natanael Gärde föredrag om »Förslaget till ny tryckfrihetsförordning» och vid föreningens vårfest d. 25 maj talade danske ambassadören i Stockholm, Nils Svenningsen, över ämnet »Dansk statsadministration under den tyska ockupationen». Föreningen hade vid vårfesten glädjen att som sina gäster se representanter för juristföreningarna i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Höstterminen inleddes med recentiorsfest d. 9 okt. med föredrag av prof. Ragnar Bergendal om »Rättssäkerhet och rättvisa med hänsyn till svensk lagteknik», d. 5 nov. talade jur. stud. Fredrik Lindencrona över ämnet »Något om rättslivet i Sovjetunionen» och vid årets sista sammanträde höll prof. Ivar Strahl föredrag om »Reformlinjer i skadeståndsrätten».
    Föreningens styrelse har tilldelat jur. kand. Folke Wistrand Knut och Alice Wallenbergs stipendium och jur. stud. Ingvar Hillert Juridiska föreningens hundraårsstipendium. Dessutom ha under höstterminen tre bokstipendier utdelats.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: prof. Phillips Hult, ordf., jur. kand., fil. lic. Björn Ahlander, v. ordf., jur. stud. Lars Samzelius, sekr., jur. stud. Agge Gustafsson, bibliotekarie, jur. stud. Torsten Larsén, v. bibliotekarie, jur. kand. Göran Almgren, skattmästare, jur. stud. Sören Falkman, förest. f. litteraturavd., jur. stud. Ingemar Ögren, klubbmästare, samt jur. kand. Olof Bruun, jur. stud. Kaj Lohmann, Birgitta Jacobson, Ingvar Hillert, Göran Atmer, Jacob Sundberg och Kjell Sundelin. Föreningens medlemsantal är f. n. omkring 475.

 

    Juridiska föreningen i Lund höll under vårterminen 1948 tre sammanträden. I febr. höll prof. Karl Olivecrona föredrag över ämnet »Rätts-

316 NOTISER.filosofi och juridik» och vid följande sammanträde gästföreläste prof. Carl Jacob Arnholm från Oslo om »Noen utvikningslinjer i privatretten». Vid vårutflykten till Lillsjödal höll borgmästaren Erik Bendz, Halmstad, föredrag om »Lagfrågors behandling i riksdagen».
    Höstterminen inleddes med en upplysningsafton för årets novitier och i okt. talade prof. Einar Sjövall om »En rättslig och rättsmedicinsk undersökning av ett dödsläger i Nordnorge — ett treårsminne». Vidare förekom en livligt besökt diskussionsafton om de juridiska studierna och vid årsmötet talade prof. Folke Schmidt om »Rättslig jämställdhet för utomäktenskapliga barn».
    Ur den fond, som föreningen erhållit från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, tilldelades jur. stud. Gunnar Danielsson vid höstterminens sista sammanträde ett stipendium på 1,200 kronor.
    Föreningens styrelse har under år 1948 haft följande sammansättning: doc. Per Stjernquist, ordf., jur. kand. Leif Gräntze, v. ordf., jur. stud. Svante Boman, sekr., jur. stud. Örjan Wetterberg, litteraturförman, jur. stud. Carl Bertil Follin, skattmästare, jur. stud. Märta Haglund, klubbmästare, pol. mag. Clas Göran Palmgren, musikförman, samt jur. stud. Hans Vinge, Lars Arne Åhgren, Tomas Löfstedt, Arne Nordgren och Bengt Wessman.
    Föreningens medlemsantal är omkring 400.